Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia innowacji i zarządzanie innowacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223230-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia innowacji i zarządzanie innowacjami
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMP-GBI
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Narodowy system innowacji (NSI), jego podstawowe elementy oraz modele NIS w wybranych państwach. Regionalne i branżowe systemy innowacji. Koncepcje narodowej i regionalnej polityki innowacyjnej. Instytucjonalne wsparcie innowacyjności regionów i branż. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie; zarządzanie projektami innowacyjnymi; kooperacja w działalności innowacyjnej. Innowacyjność jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności państw, regionów, branż i przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z koncepcją innowacyjności gospodarek, metodami jej pomiaru i różnorodnością systemów innowacyjnych w gospodarce światowej. Kształtowanie umiejętności oceny narodowych systemów innowacyjnych i wnioskowania na temat pożądanych celów i narzędzi polityki innowacyjnej. Szeroki przegląd problematyki rozwoju technologicznego w różnych branżach i innowacyjności na poziomie regionalnym. Kształtowanie umiejętności oceny typów, modeli i elementów (w tym klastrów) regionalnych i branżowych systemów innowacji oraz analizowania różnych aspektów innowacyjności regionów i branż i ich związków z konkurencyjnością. Dyskusja nad rolą innowacji w tworzeniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Analiza czynników determinujących innowacje w przedsiębiorstwie. Kształtowanie umiejętności formułowania strategii innowacji, wykorzystywania związków między typami innowacji, kooperacji w innowacjach, oraz kształtowania umiejętności zarządzania projektami innowacyjnymi w aspekcie marketingowym, prawnym i finansowym.

Celem zajęć jest także prezentacja związków między narodowymi i regionalnymi /branżowymi systemami innowacji a strategiami i sprawnością innowacyjną przedsiębiorstwa, a także kształtowanie zdolności studentów do integracji wiedzy i umiejętności dotyczących makro- mezo- i mikro- aspektów innowacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Moduł I M.A. Weresa (2014), Polityka innowacyjna, PWN Warszawa.

Moduł II A.M. Kowalski, (2013), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, OW SGH Warszawa.

Moduł III Tidd, J., Bessant, J., (2013), Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organisational Change, JW&S.

Literatura uzupełniająca:

Moduł I

1. M.A. Weresa, (ed.), (2014), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness, How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, chapters 3, 5-8. 2. B. Lundvall, National Systems of Innovation, London, Pinter Publishers 1992.

3. M. Mazzucato, Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities, Industrial and Corporate Change, 2018, Vol. 27, No. 5, pp. 803-815, doi: 10.1093/icc/dty034 2 4. Borrás S., Edquist Ch. (2019), Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices, Oxford University Press, Oxford, New York.

Moduł II

1. C. Antonelli (ed.), The economics of innovation: critical concepts in economics, Vol. 1- 4, Routledge, London; New York 2008.

2. A.M. Kowalski, A. Marcinkowski, Clusters versus cluster initiatives, with focus on ICT sector in Poland, "European Planning Studies", 2014, Vol. 22, No. 1, pp. 20-45.

3. B. Wixted, Innovation Systems Frontiers. Cluster Networks and Global

Value, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

4. F. Malerba, Sectoral Systems of Innovation and Production, "Research

Policy" 31, 2002.

5. 1.K.R. Polenske, The Economic Geography of Innovation, (2007), Cambridge University Press, Cambridge.

6. Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Moduł III

1. Chesbrough, H.W, Open Business Models. How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston, MA

2006.

2. Dodgson, M., D. Gann and A. Salter, Think, Play, Do: Technology and Organisation in the Emerging Innovation

Process, Oxford University Press, Oxford, 2005.

3. Marketing of innovation, LEIA Technological Development Center,

2000, www.urenio.org; link: http://www.netmba.com/marketing/mix.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie pojęcie narodowego systemu innowacji (NSI) oraz cechy charakterystyczne systemów innowacji w wybranych państwach;

2. Student zna metody pomiaru i wskaźniki używane do oceny poziomu innowacyjności gospodarki oraz ewaluacji NSI;

3. Student zna pojęcia regionalnych, branżowych oraz metropolitarnych systemów innowacji i rozumie rolę innowacji w rozwoju regionów i branż;

4. Student zna procesy transferu technologii oraz dyfuzji innowacji w regionach i branżach;

5. Student zna determinanty innowacji w przedsiębiorstwie, typy innowacji i związki między nimi, a także rolę innowacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa;

6. Student zna strategie innowacji firm, rozumie procesy innowacji (zwłaszcza proces tworzenia i komercjalizacji nowego produktu);

Umiejętności:

1. Student potrafi identyfikować i interpretować czynniki innowacyjności, oceniać i porównywać NSI oraz analizować elementy systemów innowacji;

2. Student potrafi identyfikować główne składniki regionalnych i branżowych systemów innowacji;

3. Student potrafi analizować klastry i ich miejsce w regionalnych i branżowych systemach innowacji;

4. Student potrafi analizować regionalne/branżowe strategie innowacji i oceniać rolę władz/instytucji regionalnych i branżowych wspierających innowacyjność;

5. Student potrafi opracować innowacyjną strategię przedsiębiorstwa w kontekście międzynarodowym; oraz projektować współpracę z otoczeniem w projektach innowacyjnych;

6. Student potraf zorganizować proces rozwoju nowego produktu, przygotować studium opłacalności i plan marketingowy dla nowego produktu.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie związki między poziomem innowacyjności gospodarki i jej konkurencyjnością;

2. Student rozumie, że w gospodarce opartej na wiedzy innowacja jest kluczowym czynnikiem rozwoju regionalnego i dobrobytu;

3. Student potrafi zidentyfikować, zebrać i wykorzystać informacje niezbędne do opracowania projektu innowacji w przedsiębiorstwie;

4. Student potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów makro, mezo (regionalnych, branżowych) oraz mikro złożonych projektów innowacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 20.00%

egzamin testowy: 55.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Dygas, Arkadiusz Kowalski, Małgorzata Lewandowska, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0