Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223200-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja gospodarcza
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Pełny opis:

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza, Wolters Kluwer, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

H. Nyga-Łukaszewska, Czym jest dyplomacja gospodarcza?, Gazeta SGH, 2021, ISSN 1644-2237, 1; H. Nyga-Łukaszewska, Doświadczenia polskie w związku z regulacjami międzynarodowymi: kwestie energetyczno-klimatyczne w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski na przykładzie gazu łupkowego, [w:] Jak chronić interes narodowy na scenie międzynarodowej? Polska w organizacjach międzynarodowych i wobec zewnętrznych regulacji, T. Smura (red.), Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa, 2022, ISBN 978-83-61663-18-8, s. 42-53; H. Nyga-Łukaszewska, Bezpieczeństwo energetyczne na międzynarodowym rynku gazu ziemnego, SGH, Warszawa, 2019; H. Nyga-Łukaszewska, Bezpieczeństwo energetyczne: u źródeł chaosu semantycznego [w:] Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy, J. Gryz; A. Podraza; M. Ruszel (red.); s 69 - 80; ISBN: 9788301197513, PWN, Warszawa, 2018; E. Szczech-Pietkiewicz, Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych, SGH, Warszawa, 2019; A. Wójtowicz, Lobbing w relacjach biznes-administracja publiczna: teoria, praktyka, rekomendacje, Studia BAS

Nr 1(41), 2015, s. 51-69, M. Piechowicz, Lobbying gospodarczy w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo MADO, Toruń, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe modele dyplomacji gospodarczej i handlowej w świecie

Student zna podstawowe wyzwania dyplomacji gospodarczej i handlowej w skali globalnej, regionalnej i lokalnej

Student zna instrumenty wykorzystywane w dyplomacji ekonomicznej

Student zna i rozumie specyfikę różnych aktorów w dyplomacji gospodarczej

Student wie jaką rolę odgrywa dyplomacja gospodarcza we współczesnej gospodarce światowej

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić analizę sensowności, skuteczności i efektywności przedsięwzięć promocyjnych dyplomacji gospodarczej i handlowej

Student potrafi wyjaśnić narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej na płaszczyźnie wielostronnej (regionalnej, globalnej, lokalnej) i w wymiarze dwustronnym

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić kampanię z zakresu dyplomacji gospodarczej/publicznej uwzględniającą wszystkich interesariuszy

Student nabywa umiejętności myślenia i programowania działania w kategoriach interesu gospodarczego państwa i racji stanu

Kompetencje społeczne:

Student dostrzega problemy uwarunkowań gospodarczych i historyczno-kulturowych dla dyplomacji gospodarczej

Student rozpoznaje profil zawodowy dyplomaty gospodarczego/handlowego

Student potrafi krytycznie ocenić informacje pozyskane z różnych źródeł

Student potrafi pracować w międzynarodowej grupie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0