Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222140-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasoby naturalne w naukach ekonomicznych. Rozwój ekonomii środowiska i dyscyplin pokrewnych. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Zależność między środowiskiem i gospodarką. Teoria dóbr publicznych i efektów zewnętrznych. Analiza ekonomiczna ekologicznych dóbr publicznych. Analiza ekonomiczna ekologicznych koszów zewnętrznych. Internalizacja efektów zewnętrznych. Zasoby odnawialne i nieodnawialne ? zasady gospodarowania. Ekonomia środowiska a polityka ekologiczna. Metody wartościowania aktywów i usług środowiskowych. Ocena korzyści i strat ekologicznych. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska - ocena skuteczności i efektywności kosztowej. Koncepcja rozwoju zrównoważonego. Istota, zasady, pomiar i strategie rozwoju zrównoważonego.

Pełny opis:

Rozszerzenie wiedzy ekonomicznej o zagadnienia związane z miejscem środowiska i zasobów naturalnych w naukach ekonomicznych. Poznanie wzajemnych interakcji mechanizmów ekonomicznych i środowiska oraz głównych problemów ekologicznych. Wyjaśnienie zakłóceń rynku związanych z korzystaniem ze środowiska i metod ich internalizacji. Poznanie możliwości włączenia aspektów środowiskowych do narzędzi analizy ekonomicznej i wykorzystania w procesie podejmowania decyzji. Poznanie metod wartościowania dóbr nierynkowych

Środowisko naturalne i jego zasoby - miejsce w naukach ekonomicznych. Wykorzystanie zasobów, wpływ degradacji środowiska na gospodarkę, najważniejsze problemy środowiskowe. Środowisko jako determinanta rozwoju gospodarczego. Środowiskowe efekty zewnętrzne i metody ich internalizacji. Teoria i narzędzia ekonomiczne w polityce ekologicznej i procesach podejmowania decyzji. Analiza kosztów i korzyści. Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska. Metody wartościowania strat i aktywów środowiskowych. Ocena projektów środowiskowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004; Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, praca zbiorowa pod red. B.Fiedora, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002; Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia (red. nauk. P. Jeżowski), Warszawa, Szkoła Główna Handlowa 2009.

Literatura uzupełniająca:

T.Tietenberg, Environmental and Natural Resource Economics, Pearson Education (Addison Wesley, any edition); Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. Pr. zb. pod red. P. Jeżowskiego. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2007; Ocena i wycena zasobów przyrodniczych (red nauk. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski, I. Dymitryszyn), Wyd II popr. i uzup., Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna teorię ekologicznych efektów zewnętrznych i koncepcję internalizacji kosztów zewnętrznych.

2. Student zna administracyjno-prawne i ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska i ich skuteczność.

3. Student zna podstawy analizy kosztów i korzyści oraz metody wartościowania aktywów środowiskowych.

4. Student zna zasady polityki ekologicznej Polski i polityki klimatycznej UE.

Umiejętności:

1. Student potrafi rozróżnić i określić elementy regulacji ilościowej (standardy emisji, pozwolenia, zakazy) i regulacji jakościowej (nakazy, standardy imisji i standardy technologiczne).

2. Student umie sformułować warunki i założenia handlu emisjami i ekologicznej reformy podatkowej (ETR).

3. Student potrafi zdefiniować i zastosować metody szacowania korzyści i strat w procesie podejmowania decyzji.

4. Student umie sformułować i uzasadnić kluczowe wyzwania dla Polski wynikające z konwencji międzynarodowych i polityki klimatycznej UE.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozwija swoją świadomość ekologiczną i buduje podstawy do zachowań ekologicznych.

2. Student rozumie znaczenie problemów środowiskowych dla rozwoju zrównoważonego w wymiarze krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 10.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

egzamin testowy: 70.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Korporowicz-Żmichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.