Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222080-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia instytucjonalna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EAP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Instytucje i ich rola w ekonomii. Wymiar i typy systemów instytucjonalnych. Wpływ instytucji na ludzkie zachowania i ich wyniki. Prawa własności. Systemy finansowe - ład korporacyjny. Ekonomia i etyka państwa socjalnego. Instytucje a rozwój gospodarczy. Transformacja postsocjalistyczna.

Pełny opis:

Celem wykładu jest: przedstawienie głównych technik i narzędzi przydatnych w analizie instytucjonalnej, omówienie roli instytucji w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, pokazanie wpływu rozwiązań instytucjonalnych na rozwój gospodarczy. W ramach zajęć zostaną omówione współczesne teorie ekonomii, które wskazują na istotne znaczenie instytucji w gospodarce. Przedstawiają one, w jakim zakresie i w jaki sposób zmienne i systemy instytucjonalne decydują o stabilności i długofalowym rozwoju gospodarki, w tym o efektywności alokacji zasobów oraz o dobrobycie społecznym. Zajęcia mają również dostarczyć studentom odpowiednie narzędzia do analizy struktur instytucjonalnych gospodarki i ich wpływu na bodźce oraz zachowania ludzi czy organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Odkrywając wolność :przeciw zniewoleniu umysłów wyboru tekstów dokonał i wstępem opatrzył Leszek Balcerowicz. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012. 2. M. Lissowska, Instytucje w gospodarce rynkowej w Polsce. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, Warszawa 2008; 3. T. Eggertson, Economic Behavior and Institutions, Cambridge, 1990, (rozdział 1 i 2); 4. D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990, (rozdział 5,6,7); 5. O. Williamson Oliver, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa 1998; Menard, Claude and Mary M. Shirley, (eds.), Handbook of New institutional Economics, Dordrecht 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Zagadki wzrostu gospodarczego :siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza /red. nauk. Leszek Balcerowicz, Andrzej Rzońca ; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2. W.Kasper, M.E.Streit, Instituional Economics. Social Order and Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham UK-Northampton MA US 1998; 3. D. North, Institutions, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 5, 1991; 4. A.Słomka-Gołębiowska, Ekonomia kosztów transakcji a nadzór wierzycielski, w: Rudolf S.: "Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne", Kielce, 2005; 5. A.Słomka-Gołębiowska, Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój gospodarczy, w: Rudolf S.: "Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania", Kielce, 2009; 6. O.Williamson, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", Vol. XXVIII, 2000; 7. U.Zagóra-Jonszta, Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, AE Katowice, 2006; 8. Ł.Hardt, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych od koncepcji do operacjonalizacji, Warszawa 2008; 9. Z.Staniek, Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, (w): Szkice ze współczesnej teorii ekonomii (red. naukowa W. Pacho), SGH, Warszawa, 2005; 10. A. Słomka-Gołębiowska, Kryzys finansowy - nieodrobiona lekcja z nowej ekonomii instytucjonalnej, w: Rudolf S.: "Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego", Kielce, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w systemach instytucjonalnych, w tym w systemach prawnych oraz ich wpływu na gospodarkę,

2. zna genezę, ewolucję ekonomii instytucjonalnej oraz jej wybitnych przedstawicieli,

3. potrafi zastosować wiedzę zdobytą w toku wykładów z ekonomii instytucjonalnej do analizy zjawisk w rzeczyswistym świecie,

4. zna przyczyny zacofania i rozwoju gospodarczego w ujęciu ekonomii instytucjonalnej.

Umiejętności:

Student:

1. potrafi dokonać analizy struktury prawa oraz stosować teorii ekonomicznych,

2. potrafi przeprowadzić analalizę porównawczą różnych systemów instytucjonalnych.

3. potrafi określić rolę czynników instytucjonalnych we długo falowym wzroście gospodarczym

4. potrafi przeanalizować przyczyny różnic we wzroście gospodarczym w krajach posocjalistycznych

Kompetencje społeczne:

1.Student bierze udział w dyskusji nad problemami związanymi ze zmianami instytucjonalnymi

na podstawie nabytej wiedzy.

2. Student potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Balcerowicz, Tomasz Dołęgowski, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Balcerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0