Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221370-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe koncepcje kultury i klasyfikacje kultur (narodowych, biznesowych, organizacyjnych i innych) oraz ich znaczenie dla działań z zakresu biznesu międzynarodowego. Analiza zróżnicowanych kulturowych uwarunkowań w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Pełny opis:

Przedstawienie wybranych teoretycznych koncepcji kultury (z poziomu makro-, mezo- i mikro-). Charakterystyka elementów kultury i prezentacja głównych typologii kultur jako elementów otoczenia międzynarodowego przedsiębiorstw. Analiza powiązań między czynnikami kulturowymi a działaniami z zakresu biznesu międzynarodowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Wyd. 2, PWE, 2010

Literatura uzupełniająca:

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, WN PWN, 2000; R. Zenderowski, B.Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu.pl, 2012; G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, wyd. 3, PWE, 2011; F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Wydawnicza, 2007; G. Hofstede, Culture's Consequences, 2nd ed., Sage, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe koncepcje i typologie teoretyczne kultur (narodowych, biznesowych i organizacyjnych).

Student zna zakres i rozumie znaczenie czynników kulturowych dla działań z zakresu biznesu międzynarodowego.

Student zna najnowsze międzynarodowe tendencje kulturowe.

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować i porównać główne typy kultur (narodowych, biznesowych, organizacyjnych).

Student potrafi podać przykłady działań przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym uwzględniających lokalną lub regionalną specyfikę kulturową.

Student umie zidentyfikować błędy w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wynikające z nieznajomości czynników kulturowych.

Kompetencje społeczne:

Student umie znaleźć się w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Student wykazuje wrażliwość na specyfikę/odmienność kultur.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 35.00%

egzamin testowy: 35.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Lidia Danik, Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0