Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220530-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość zarządcza i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Pomiar kosztów i korzyści. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe. Rachunek kosztów działań i zarządzanie kosztami działań. Ośrodki odpowiedzialności i pomiar ich dokonań. Ceny wewnętrzne. Budżet przedsiębiorstwa. Zrównoważona karta wyników.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą rachunkowości zarządczej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym oraz nabycie przez studentów kompetencji w jaki sposób wykorzystywać i łączyć różne koncepcje i narzędzia rachunkowości zarządczej w celu podejmowania racjonalnych decyzji, właściwego oceniania efektywności działania oraz komunikowania menedżerom intencji zarządu i właścicieli przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC Colsunting/DIFIN, 2017;

A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022.

Literatura uzupełniająca:

I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2009.

Czasopisma, m.in. "Controlling i rachunkowość zarządcza", "Rachunkowość", "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP";

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student jest w stanie

1. opisać czym jest rachunkowość zarządcza i jakie są główne obszary jej zainteresowania

2. przedstawić narzędzia i koncepcje rachunkowości wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji

3. ocenić użyteczność stosowania narzędzia analizy efektywności działania (m.in. analizy koszty-rozmiary produkcji-zysk; segmentowego rachunku marży na pokrycie kosztów stałych)

4. określić koncepcje i narzędzia planowania oraz kontroli mające zastosowanie w różnych typach ośrodków odpowiedzialności

Umiejętności:

Student potrafi

1. selekcjonować informacje istotne w podjęciu danej decyzji

2. zaprojektować i wykonać raport zarządczy (w tym dla potrzeb: analizowania efektywności określonych działań i projektów, podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli)

3. skomentować fachowym językiem dane zawarte w raportach dotyczących czynników ważnych dla kosztów i przychodów jednostki gospodarczej.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie

1. iż w systemie informacyjnym jednostki gospodarczej ważne jest dobre i fachowe komunikowanie się między rożnymi grupami fachowców

2. iż informacje wspomagające zarządzanie powinny być przygotowane z należytą starannością i uczciwie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Krysik, Małgorzata Paszula, Marcin Pielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Giedroyć, Małgorzata Krysik, Marcin Pielaszek, Paweł Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Paszula, Marcin Pielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Giedroyć, Małgorzata Krysik, Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Baran, Magdalena Giedroyć, Małgorzata Krysik, Małgorzata Paszula, Marcin Pielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Giedroyć, Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0