Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136390-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonometria w finansach
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do metod programowania ekonometrycznego w Matlabie/Octave. Analiza własności statystycznych zmiennych finansowych. Estymacja, weryfikacja i interpretacja liniowych oraz nieliniowych modeli ekonometrycznych. Omówienie ekonometrycznych miar ryzyka rynkowego. Analiza modeli wyceny kapitałowej. Weryfikacja założeń efektywności rynku na podstawie danych empirycznych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy kierunku MIESI z podstawowym spektrum narzędzi ekonometrycznych służących modelowaniu zjawisk i procesów zachodzących na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonometrycznych modeli stóp zwrotu oraz modeli ryzyka rynkowego. Ważnym celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstaw programowania w środowisku Matlab na empirycznych przykładach zastosowania narzędzi ilościowych do analizy funkcjonowania rynków i instytucji finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Doman, R. Doman, 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa;

2. E. Elton, M. Gruber, S. Brown, W. Goetzmann, 2007, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley.

3. M. Osińska, 2006, Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

4. C. Osler, 2008, Market Risk Analysis, Volume II: Practical Financial Econometrics, John Wiley & Sons, Chichester (Chapters 3-4, 7-8).

Literatura uzupełniająca:

1. K. Bień-Barkowska, 2016, Mikrostruktura rynku. Ekonometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

2. R.F. Engle, 2002, Dynamic Conditional Correlation. A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models, Journal of Business & Economic Statistics 3, 339-350.

3. R.F. Engle, G.M. Gallo, 2006, A Multiple Indicators Model for Volatility Using Intra-Daily Data, Journal of Econometrics 131, 3-27.

4. R.F. Engle, S. Manganelli, 2004, CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles, Journal of Business & Economic Statistics 22(4), 367-381.

5. R.F. Engle, R. Russell, 1998, Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, Econometrica, 66(5), 1127-1162.

6. C. Gourieroux, J. Jasiak, 2000, Financial Econometrics: Problems, Models, and Methods, Princeton University Press, Princeton.

7. A.W. Lo, A.C. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey.

8. O. Stażeński, 2011, Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa.

9. R.S. Tsay, 2010, Analysis of Financial Time Series, Wiley, New Jersey.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe własności statystyczne zmiennych finansowych mierzonych z różną częstotliwością.

2. Student zna metody statystycznej weryfikacji efektu skupiania zmienności stóp zwrotu, a także konstrukcję modeli warunkowej wariancji GARCH oraz zmienności zrealizowanej.

3. Student zna główne efekty mikrostruktury rynku oraz główne klasy modeli ekonometrycznych zmiennych finansowych mierzonych z bardzo wysoką, tj. śróddzienną częstotliwością.

4. Student zna metodę analizy zdarzeń, a także metody badań efektywności rynku oraz statystyczne testy weryfikujące występowanie słabej, pół-silnej i silnej formy efektywności rynku finansowego. Student zna modele CAPM.

Umiejętności:

1. Student umie dokonać interpretacji własności statystycznych zmiennych finansowych, a także oprogramować procedury służące przeprowadzeniu wybranych testów statystycznych oraz estymacji i weryfikacji omawianych klas modeli stóp zwrotu w środowisku Matlab.

2. Student potrafi dokonać interpretacji wyniki estymacji modeli warunkowej wariancji, ocenić jakość ich dopasowania do danych empirycznych oraz wykorzystać otrzymane prognozy zmienności do oceny ryzyka rynkowego.

3. Student potrafi przeprowadzić analizę zdarzeń. Student potrafi przeprowadzić analizy efektywności rynku, testy słabej, półsilnej i silnej formy efektywności rynku finansowego. Student potrafi oszacować modele CAPM i APT oraz poddać je weryfikacji.

4. Student umie budować i interpretować macierze przejścia, a także oszacować, poddać weryfikacji i interpretacji modele logitowe i probitowe dla danych dotyczących ekspozycji kredytowych.

5. Student umie dokonać statystycznej walidacji modeli ryzyka kredytowego na przykładowych danych empirycznych (portfelach kredytowych).

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie znaczenie własności statystycznych zmiennych finansowych w kontekście konstrukcji ekonometrycznych modeli ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego i alokacji portfelowej.

2. Student potrafi samodzielnie oprogramować i wytłumaczyć zasady działania podstawowych procedur obliczeniowych w środowisku Matlab.

3. Student rozumie znaczenie aparatu ilościowego w procesie wnioskowania na temat zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.

4. Student potrafi uargumentować swoje stanowisko na temat wybranych aspektów funkcjonowania rynków i instytucji finansowych na podstawie własnych wyników analiz ekonometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bień-Barkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bień-Barkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bień-Barkowska, Dobromił Serwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bień-Barkowska, Dobromił Serwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bień-Barkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.