Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136220-D
Kod Erasmus / ISCED: 16.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyki
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ukazaniu geograficznego i ekonomicznego aspektu przestrzennych uwarunkowań i następstw rozwoju turystyki. Cel ten jest realizowany poprzez zaprezentowaniu walorów i atrakcji turystycznych, zagospodarowania turystycznego, ruchu turystycznego oraz wpływu turystyki na gospodarkę w różnych skalach geograficznych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z szerokim zestawem zagadnień teoretycznych ale też i praktycznych związanych z geograficzno - przestrzennym podejściem do problemów związanych ze zjawiskiem turystyki, jak również pokazanie zróżnicowania atrakcyjności turystycznej regionów i krajów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008 (oraz następne wydania).

Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (oraz następne wydania).

Literatura uzupełniająca:

Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (lub następne wydania).

Publikacje własne:

Marta Kruhlaya, Marcin Molenda, Obiekty energetyczne jako atrakcja turystyczna,W: Problemy rozwoju rynku energii w Polsce,2021;

Marcin Molenda, Witold Rakowski, Województwo mazowieckie na turystycznej mapie kraju, W: Rocznik Mazowiecki,2018;

Marcin MOLENDA, Regionalny przemysłowy produkt turystyczny.,2015 Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Wykłady w SGH prowadzę od roku 1994. Równolegle z pracą w SGH byłem pracownikiem etatowym w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Turystyka i Rekreacja. Wykład Geografia turystyki prowadzę w SGH od 2008 roku. Byłem też pracownikiem przedsiębiorstwa turystycznego Gromada.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę o pojęciach i terminach z zakresu geografii turystyki.

Student ma wiedzę o różnych formach turystyki.

Student ma wiedzę o zróżnicowaniu przestrzennym turystyki w Polsce i w różnych regionach świata, jego przyczynach i konsekwencjach.

Umiejętności:

1. Student umie zidentyfikować walory i atrakcje turystyczne oraz możliwości ich wykorzystania w działalności gospodarczej.

Student umie wskazać elementy zagospodarowania turystycznego niezbędne dla uprawiania turystyki.

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu geografii turystyki w pracy zawodowej w sektorze usług turystycznych.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie na czym polega systemowy charakter turystyki

Student wie na czym polega i od czego zależy rozwój turystyki w poszczególnych regionach turystycznych

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0