Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132750-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne to subdyscyplina zarządzania w biznesie międzynarodowym o marketingu międzynarodowego. Obejmuje prezentację determinantów i zasad zarządzania operacjami logistycznymi na rynku między narodowym i przygotowanie, formułowanie i zawieranie różnych międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

Prezentacja kluczowych aspektów operacji logistycznych w łańcuchu dostaw oraz determinantów międzynarodowych transakcji gospodarczych, charakterystyka i analiza cyklu transakcji importowej i eksportowej. Prezentacja strategii i narzędzi logistycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rymarczyk, Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

D. Marciniak-Neider, Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, Polska Izby Spedycji i Logistyki, 2014;

B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012;

H. Brdulak (red), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

P.A.David, International Logistics. The Management of International Trade Operations, Cicero Books 2017;

E.Topritzhofer, International Business Transactions. Risk Analysis and Tools for Risk Management. Finance and Investment Services, 2010;

D.C.K.Chow, T.J.Schoenbaum, International Business transactions. Problems, Cases and Materials, Aspen Publications, 2007;

S.T.Cavusgil, G.A. Knight, J.R. Riesenberger, International Business Strategy, Management & the New Realities, Prentice Hall, 2007, selected chapters.

Euclides A.Coimbra, Kaizen in Logistics &Supply Chains. McGrow Hill Education, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student poznaje różne rodzaje transakcji i kontraktów międzynarodowych

2. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w handlu międzynarodowym

3. Student zdobywa wiedzę z zakresu barier w handlu międzynarodowym oraz odprawy celnej.

4. Student poznaje rodzaje transportu międzynarodowego.

5. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw

Umiejętności:

1. Student potrafi formułować klauzule kontraktowe.

2. Student potrafi kompletować dokumenty towarzyszące realizacji transakcji międzynarodowych.

3. Student potrafi ocenić wiarygodność zagranicznego partnera

4. Student potrafi zidentyfikować podstawowe operacje logistyczne i realizować projekty logistyczne

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie problemy prawne i etyczne w międzynarodowych transakcjach gospodarczych.

2. Student rozwija umiejętność pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin testowy: 20.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Marcin Król, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Marcin Król, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0