Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse behawioralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132150-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse behawioralne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Teoria rynków efektywnych. Anomalie rynków akcji. Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky'ego. Inklinacje poznawcze (heurystyki) inwestorów. Inklinacje motywacyjne inwestorów. Modele behawioralne.

Pełny opis:

Wskazanie studentom jak ważny jest aspekt psychologiczny podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz dlaczego inwestorzy podejmują błędne decyzje.

Program:

Analiza zachowania inwestorów na rynkach finansowych stała się punktem wyjścia do powstania licznych teorii naukowych. W klasycznej teorii finansów przyjmuje się założenie o racjonalności inwestorów. W opozycji niejako do klasycznego podejścia zwolennicy teorii behawioralnej uważają, że przeciętny inwestor nie zachowuje się na rynku w sposób w pełni racjonalny, gdyż nie potrafi dostrzegać długookresowych korzyści i kieruje się błędnymi preferencjami. Finanse behawioralne uwzględniają istotnie psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Szyszka, Finanse behawioralne: Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009;

P.Zielonka, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2008;

M.Czerwonka, B.Gorlewski, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

A. Szyszka, Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003;

S.Buczek, Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zostanie zaznajomiony z behawioralnym modelem zachowania inwestorów w warunkach ryzyka na rynku finansowym.

Student zostanie wyposażony w wiedzę na temat psychologicznych podstaw decyzji inwestorskich

Student zostanie wyposażony w wiedzę nieracjonalnych zachowań inwestorów na rynku kapitałowym

Student zostanie wyposażony w wiedzę odnośnie anomalii w wycenie papierów wartościowych na rynku kapitałowym

Umiejętności:

Student zostanie wyposażony w nowe narzędzia do analizowania sytuacji na rynkach finansowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Student zostanie wyposażony w nowe narzędzia do analizowania zachowań inwestorów na rynkach kapitałowych

Student zostanie wyposażony w nowe narzędzia do wyceny papierów wartościowych

Kompetencje społeczne:

1.Student będzie potrafił rozpoznać opisane w literaturze główne behawioralne mechanizmy w zachowaniu uczestników rynku kapitałowego.

Student zostanie wyposażony w możliwości samodzielnego poszerzania i aktualizacji wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czerwonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Okoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czerwonka, Szymon Okoń, Magdalena Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czerwonka, Szymon Okoń, Magdalena Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czerwonka, Przemysław Konieczka, Magdalena Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czerwonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0