Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130110-P
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana historia gospodarcza
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajamia studentów z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi dziejów gospodarczych oraz omawia ich osadzenie w materiale empirycznym. Problemowa, nie chronologiczna, konstrukcja wykładów. Nacisk położony na teoretyczne ujęcie procesów z przeszłości i wielorakość możliwych interpretacji w oparciu o dostępne dane.

Pełny opis:

Uwrażliwienie studentów na zmienne horyzonty czasowe zjawisk gospodarczych, jak też ograniczoną czasowo przydatność niektórych koncepcji teoretycznych. Przedstawienie głównych teorii dotyczących długoterminowych procesów gospodarczych, ich empirycznej weryfikacji oraz zastosowań metod ilościowych do badania zjawisk z przeszłości. Powiązanie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk ekonomicznych z osiągnięciami innych dyscyplin społecznych i humanistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Diebolt, M. Haupert (eds.), Handbook of Cliometrics, Springer, Berin, Heidelberg, 2016 (wybrane fragmenty)

2. R. C. Allen, Global Economic History. A Very Short Introduction., Oxford University Press, Oxford 2011

Literatura uzupełniająca:

1. wybrany podręcznik do historii gospodarczej (J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004; R. Cameron, L. Neale, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych., Książka i Wiedza, Warszawa 2010)

2. O. Galor, Unified Growth Theory, Princeton UP, Princeton 2011

3. F. Boldizzoni, Poverty of Clio, Princeton UP, Princeton 2011(wybrane fragmenty);

4. Pacho W., Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013;

poza tym wybrane fragment innych książek oraz artykuły udostępniane w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W.1 Student zna szkoły współczesnej historii gospodarczej i ich teoretyczne podstawy

W.2 Student zna środowiskowe i instytucjonalne ujęcia historii gospodarczej

W.3 Student ma wiedzę na temat hipotez co do fundamentów rewolucji przemysłowej

W.4 Student zna możliwości i ograniczenia pomiaru zmiennych ekonomicznych w przeszłości

W.5 Student zna modele opisujące dynamikę gospodarki przednowoczesnej

Umiejętności:

U.1 Student umie wskazać różnice między sposobami badania historii gospodarczej

U.2 Student potrafi scharakteryzować teorie opisujące długotrwałe procesy gospodarcze i wskazać ich implikacje dla współczesnej teorii ekonomii

U.3 Student potrafi wskazać metody pozyskiwania danych o rozwoju kategorii ekonomicznych w historii

U.4 Student potrafi wskazać niedoskonałości szacunków historycznych zmiennych ekonomicznych

U.5 Student umie operować modelami ekonomicznymi właściwymi do opisu historycznych gospodarek

U.6 Student umie scharakteryzować wzrost w epoce przednowoczesnej

Kompetencje społeczne:

K.1 Student potrafi wyjaśnić różnice między podejściami w historii gospodarczej

K.2 Student potrafi wyjaśnić innym sformułowanie modelu ekonomicznego opisującego zjawiska historyczne

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Dwilewicz, Bartosz Sternal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0