Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121310-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia ekonomiczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Socjologia ekonomiczna stanowi odrębną dyscyplinę ukształtowaną na pograniczu ekonomii i socjologii. Zajmuje się badaniem zjawisk ekonomicznych z perspektywy nauk społecznych, wykorzystując do tego celu metody ukształtowane na gruncie socjologii, antropologii kulturowej i ekonomii politycznej. Socjologia ekonomiczna głosi,, że wszystkie działania ekonomiczne są działaniami społecznymi, zakorzenionymi w strukturze społecznej i kulturze.

Pełny opis:

Rozszerzenie ekonomicznej wiedzy teoretycznej, formułującej prawa, a więc ugruntowanej na założeniach racjonalnej motywacji i metodologicznego indywidualizmu (mikro- i makroekonomia oraz inne nauki ekonomiczne ?głównego nurtu?, a także ekonomia behawioralna) o wiedzę socjologiczną. Wiedza ta poddaje refleksji społeczne uwarunkowania racjonalności i uwrażliwia na kulturowe, społeczne i polityczne czynniki, wpływające na realne działania w gospodarce. Jej wartość dodana zawiera się w uświadamianiu studentom zarówno wysokiej wartości ekonomicznej wiedzy teoretycznej (łącznie z ważnym narzędziem, jakim jest teoria gier), jak i nieuchronnych ograniczeniach tej wiedzy w konfrontacji ze złożonością kultury, struktury społecznej i polityki, w które zakorzeniona jest działalność indywidualnych i zbiorowych agentów w gospodarce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L.Harrison, S.Huntington, Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003; M.Federowicz, Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie, IFiS PAN, Warszawa 2005; J.Gardawski, L.Gilejko, J.Siewierski, R.Towalski, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2005; L.Gilejko, Gospodarka i społeczeństwo, SGH, Warszawa 2005; Socjologia gospodarki: rynek,instytucje,zarządzanie, red. K.Konecki, P.Kobera, A.Buchner-Jeziorska, K.Karczmarczuk, W.Dymarczyk, WNWSK Łódź 2002.

Literatura uzupełniająca:

R.Swedberg, Economics and sociology: redefining their boundaries. Conversations with economists and sociologists, Princeton, NJ, Princeton Univ. Press 1990; W.Morawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2000; M.Granovetter (red.), The sociology of economic life, Boulder Col, Oxford , Westview Press 2001; C.Trigilia, Economic sociology: state, market, and society in modern capitalism, Oxford ; Malden, MA, Blackwell Publishers 2002; F.Tonkiss, Contemporary Economic Sociology. Globalization, production, inequality, Routledge, London 2006; J.Gardawski Powracająca klasa.Sektor prywatny w III Rzeczpospolitej,IFiS PAN, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. Zna wartość wiedzy teoretycznej a jednocześnie wie, że realne działania w gospodarce tylko częściowo poddają się teoretycznej interpretacji.

2. Umie śledzić zjawiska gospodarcze w ich uwikłaniu w wartości i ich wzory, w zależności od społecznego usytuowania agentów działających w gospodarce, od ich interesów politycznych.

3. Rozumie podstawowe wyznaczniki ekonomicznej mentalności reprezentantów strategicznych grup społecznych

Umiejętności:

Student będzie:

1. w stanie konstruować modele teoretyczne ze współczynnikiem społecznym i kulturowym;

2. zwracał uwagę na założenia bazowe teorii (aksjomaty), zwłaszcza w przypadku wiedzy formalizowanej;

3. wrażliwy społecznie podejmując działania w gospodarce, będzie brał pod uwagę uwarunkowania psycho-socjo-antropologiczne grup poddanych tym działaniom.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. nie będzie odczuwał dystansu w stosunku do grup społecznych usytuowanych na niskich szczeblach społecznej drabiny;

2. będzie chroniony przed manipulowaniem, będzie w niewielkim stopniu "zewnątrz sterowny".

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0