Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121060-P Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o nowoczesnej ekonometrii, badaniach operacyjnych, makromodelowaniu i analizie przepływach międzygałęziowych oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania, z większym naciskiem przede wszystkim na zastosowania a nie na teorię. Wyrobienie w studentach przyjaznego podejścia do analizy problemów społeczno-ekonomicznych metodami ilościowymi. Przekonanie studentów, że żadna dziedzina współczesnych nauk ekonomiczno-społecznych i zarządzania nie może rezygnować z metod analizy ilościowej.

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie Ekonometrii wymaga znajomości matematyki z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej. Program Ekonometrii obejmuje podstawowy zakres współczesnej ekonometrii, badań operacyjnych, makromodelowania i analizy przepływów międzygałęziowych. Koncepcja nauczania tego przedmiotu zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Ekonometria jest odpowiednim wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bernardelli M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, red. nauk. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Literatura uzupełniająca:

W.Florczak, G.Juszczak-Szumacher, R.Kelm, M.Majsterek, A.Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, 2003 i kolejne wydania; J.B.Gajda, Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C.H. Beck, 2004 (z CD-ROM); T.Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 i kolejne wydania; K.Kukuła (red.), A.Goryl, Z.Jędrzejczyk, J.Osiewalski, A.Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i kolejne wydania; K.Kukuła (red.), Z.Jędrzejczyk, J.Skrzypek, A.Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 i kolejne wydania; M.Kośko, M.Osińska (red.), J.Stempińska, Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007; D.Strahl (red.), E.Sobczak, M.Markowska, B.Bal-Domańska, Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002 i kolejne wydania; D.Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, 2005; E-ekonometria SGH.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. Znać teoretyczne podstawy budowy modeli ekonometrycznych, ich weryfikacji i prognozowania na podstawie tych modeli.

2. Wiedzieć, czy określone tezy mikro lub makroekonomiczne można sprawdzić za pomocą modelu ekonometrycznego.

3. Wiedzieć, jakiego typu model należy zastosować do opisu lub prognozowania określonego procesu lub problemu społeczno-ekonomicznego.

4. Wiedzieć, jakie dane są potrzebne do estymacji określonego modelu ekonometrycznego.

5. Mieć podstawową wiedzę o wielorównaniowych modelach ekonometrycznych i modelach równowagi ogólnej.

Student powinien:

1. Rozumieć strukturę tablicy przepływów międzygałęziowych i wiedzieć, jakie wnioski można wyciągnąć na jej podstawie.

2. Znać model Leontiefa, wiedzieć, jakich założeń wymaga oraz jakich informacji dostarcza.

Student powinien:

1. Wiedzieć, jakie problemy decyzyjne można rozwiązać na gruncie badań operacyjnych.

2. Wiedzieć, jakie problemy decyzyjne można rozwiązać za pomocą analitycznych metod optymalizacji.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Zaprojektować badanie ekonometryczne służące sprawdzeniu określonych hipotez, dotyczących struktury problemów i przebiegu procesów społeczno-ekonomicznych.

2. Ocenić jakość danych do estymacji modelu ekonometrycznego.

3. Interpretować wyniki modelowania i prognozowania ekonometrycznego.

4. Rozróżnić wiarygodne i niewiarygodne wyniki modelowania i prognozowania.

5. Oszacować nieskomplikowany model ekonometryczny.

Student powinien umieć:

1. Wyciągać wnioski o wzajemnej zależności procesów produkcji w poszczególnych gałęziach gospodarki na podstawie tablicy przepływów międzygałęziowych.

2. Ocenić i porównać efektywność oraz dynamikę procesów produkcji w różnych gałęziach.

3. Ocenić na podstawie modelu Leontiefa udział produktu poszczególnych gałęzi w PKB.

Student powinien umieć:

1. Sformułować problem wymagający optymalizacji decyzji, sprecyzować jego ograniczenia i kryterium decyzyjne.

2. Rozpoznać problem decyzyjny możliwy do rozwiązania metodą programowania liniowego.

Kompetencje społeczne:

Student powinien bez obaw sięgać do narzędzi ilościowych.

Student powinien rozumieć potrzebę prowadzenia analiz ilościowych w każdym obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rumiana Górska, Jacek Kotłowski, Joanna Plebaniak, Marek Radzikowski, Agata Sielska, Ewa Syczewska, Emilia Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Syczewska, Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska, Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Filip, Ewa Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.