Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120930-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"Międzynarodowe transakcje gospodarcze" to subdyscyplina zarządzania w biznesie międzynarodowym i marketingu międzynarodowym. Obejmuje przedstawienie uwarunkowań oraz zasad przygotowania, formułowania i realizacji różnego rodzaju transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami międzynarodowych transakcji gospodarczych, charakterystyka i analiza cyklu transakcji importowej i transakcji eksportowej, prezentacja klauzul kontraktowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Stępień (red.) Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków. PWE, Warszawa, 2015. B. Stępień (red.), Transakcje handlu zagranicznego, PWE,

Warszawa 2009;

Handel zagraniczny. Studia przypadków. (red.) B. Stępień, PWE, Warszawa, 2015.

Incoterms 2010, ICC, 2010,

Literatura uzupełniająca:

T. McCafferty, R. Wasendorf, Giełdy towarowe od A do Z, wyd. Liber, 2017

M.K. Witek-Hajduk, Ryzyko transakcji eksportowych, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 2010, nr 12; M. Witek-Hajduk, Transakcje importowe jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Gospodarka materiałowa i logistyka, nr 8, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna różne rodzaje transakcji międzynarodowych.

2. Student zna praktyczne konsekwencje stosowania instrumentów polityki handlowej w handlu międzynarodowym.

3. Student zna sposoby zawierania kontraktów z zagranicznymi partnerami (negocjacje, oferta i akceptacja oferty, przetargi, aukcje, giełdy towarowe).

4. Student zna zależności między ogólną koncepcją kontraktu (formuły Incoterms) a formułowaniem klauzul kontraktowych oraz strategią przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.

5. Zna źródła informacji na temat rynków zagranicznych i zagranicznych partnerów handlowych.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować klauzule kontraktowe.

2. Student potrafi kompletować dokumenty towarzyszące realizacji transakcji międzynarodowych.

3. Student potrafi krytycznie oceniać informacje na temat rynków zagranicznych i zagranicznych partnerów handlowych.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie problemy prawne i etyczne związane z realizacją międzynarodowych transakcji gospodarczych.

2. Student rozwija umiejętność pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0