Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120730-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studenta w umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod ekonometrycznych do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych. Przedstawione są wszystkie etapy budowy modelu ekonometrycznego, od postawienia hipotezy badawczej, poprzez dobór postaci funkcyjnej, estymację oraz

wszechstronną weryfikację modelu i interpretację uzyskanych wyników. Szczegółowy program znajduje się w zakładce "semestralny plan zajęć".

Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o nowoczesnej ekonometrii oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania, z większym naciskiem przede wszystkim na zastosowania, a nie na teorię. Ukończenie przedmiotu powinno wykształcić w studentach umiejętność analizy problemów społeczno-ekonomicznych metodami ilościowymi. Przedmiot Ekonometria I jest odpowiednim wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu oraz stanowi doskonały wstęp do bardziej zaawansowanych przedmiotów z zakresu ekonometrii. Przedmiot stanowi też wprowadzenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności ekonometrycznych w ramach specjalności kierunkowych "Ekonometria stosowana" i "Metody ilościowe w finansach".

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bernardelli M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

2. Gruszczyński M., T. Kuszewski, M. Podgórska (red.), 2009. Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3. G. S. Maddala 'Ekonometria' (wybrane rozdziały), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

4. R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, 2012. Principles of Econometrics, Wiley

Literatura uzupełniająca:

1. Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. New York: McGraw Hill Book Co.

2. Stock, J., and M. Watson, 2010, Introduction to Econometrics, 3rd edition, AddisonWesley

3. A. Welfe "Ekonometria", PWE 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zapoznanie z głównymi zasadami budowy modeli ekonometrycznych.

Znajomość metod estymacji parametrów modelu ekonometrycznego .

Znajomość testów statystycznych.

Znajomość wybranych źródeł danych statystycznych.

Znajomość pakietów ekonometrycznych.

Praktyczne analizowanie zmiennych ekonomicznych

Umiejętności:

Potrafi zaproponować specyfikację modelu ekonometrycznego.

Potrafi oszacować parametry modelu ekonometrycznego.

Potrafi zweryfikować jakość modelu ekonometrycznego.

Potrafi wyznaczyć prognozę ekonometryczną.

Potrafi przeprowadzić symulacje z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego.

Potrafi analizować zmienne ekonomiczne

Kompetencje społeczne:

Umie krytycznie spojrzeć na wyniki estymacji modeli ekonometrycznych.

Potrafi samodzielnie zbudować model ekonometryczny.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Cieślik, Łukasz Dąbroś, Piotr Dybka, Michał Gradzewicz, Jan Gromadzki, Karolina Konopczak, Karol Szafranek, Marcin Topolewski, Bartłomiej Wiśnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Dybka, Michał Gradzewicz, Jacek Kotłowski, Michał Rubaszek, Łukasz Skrok, Marcin Topolewski, Bartłomiej Wiśnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bech-Wysocka, Piotr Ciżkowicz, Piotr Dybka, Michał Gradzewicz, Jacek Kotłowski, Michał Rubaszek, Izabela Sobiech Pellegrini, Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Sobiech Pellegrini, Marcin Topolewski, Bartłomiej Wiśnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0