Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Competitive Strategies (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120598-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Competitive Strategies (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for MAN - bachelors
Major courses for MAN - bachelors
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-LOG
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Company environment and its segmentation. Business sector - definition and principles of its distinguishing. Methods of an industry attractiveness analysis. Analysis and prognosis methods of a macro-environment. Methods of a company strategic potential analysis. SWOT analysis. Principles of a strategy building at the SBU (strategic business unit) level. Competitive strategy models. Co-opetition - problems of competitors' co-operation. Strategies towards suppliers.

Pełny opis:

An objective of the course is to acknowledge students in field of methodology of competition analysis and principles of competitive strategy building and its assessment, and also to train in both analyzing and strategic planning skills at the industry level.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.E. Porter, (1985) Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985 (lub nowsze wydanie);

Cooil B., Aksoy L., Keiningham T., Approaches to Customer Segmentation, 2008;

Jaime Gil-Aluja, Handbook of Management under Uncertainty (Applied Optimization), Springer, 2001.

Literatura uzupełniająca:

C. S. Fleisher, B. E. Bensoussan, Strategic and Competitive Analysis, Prentice Hall 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Students know methodology of analysis and strategic planning at the industry level.

2. They distinguish competitive strategy form business model.

3. They understand relationship between environmental turbulences and firm's situation, risk resulted from environmental turbulences and the need of strategic planning.

4. They know methods and procedures of industry analysis.

5. They know methods and procedures of macro-environmental analysis and prognosis.

6. They know methods and procedures of a firm's potential.

Umiejętności:

1. Students make segmentation of an enterprise and distinguish industry sectors in its activities.

2. They analyze and assess industry attractiveness.

3. They analyze a macro-environment. Connects macro-environmental changes with industry attractiveness and a firm's situation.

4. They are able to implement several methods of turbulence prognosis in an environment.

5. They use several methods of strategic firm potential analysis.

6. They compare competitive potentials of different enterprises.

Kompetencje społeczne:

1. The student improves its command of English when reading literature and texts from Internet.

2. The student familiarizes himself or herself with data basis on industries and companies.

3. The student learns about outstanding managers, consultants and authors of books in strategic management.

4. The student is able to prepare a case study concerning a company on the basis of materials gathered on his or her own.

5. The student individually gathers information about industries, sectors and companies using it for analysis and crafting strategy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0