Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120560-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cechy i funkcje systemu rachunkowości. Podstawowe zasady kwalifikowania, klasyfikowania i wyceny aktywów operacyjnych oraz aktywów inwestycyjnych. Cechy charakterystyczne i zasady wyceny kapitałów własnych i zobowiązań. Koncepcja zachowania kapitału a ryzyko działalności przedsiębiorstwa. Cechy jakościowe i struktura sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami identyfikowania i pomiaru zasobów majątkowych i kapitału przedsiębiorstwa w rachunkowości oraz pomiaru efektów działania, a także przedstawienie jakościowych cech i struktury sprawozdania finansowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Gierba, W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna, Rachunkowość finansowa, SKwP, Warszawa, 2018;

J. Wielgórska-Leszczyńska, Użyteczność informacji w sprawozdaniach finansowych, [w:] Eseje o podatkach i rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018; J. Wielgórska-Leszczyńska, Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015;.

J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, FRR 2000

A. Cicha, K. Zasiewska, Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne, SKwP, Warszawa 2018

I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin 2008

Literatura uzupełniająca:

M.Gmytrasiewicz, A.Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006; Encyklopedia rachunkowości, M.Gmytrasiewicz (red. nauk), LexisNexis, Warszawa 2005; I.Olchowicz, A.Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2008; Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K.Świderskiej i W.Więcława, MAC Konsulting, Difin, Warszawa 2009; J.Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2009; Rachunkowość finansowa. Zbór zadań, Praca zbiorowa pod red. J. Wielgórskiej-Leszczyńskiej, Centrum Rachunkowości i Podatków, Legionowo 2011,.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2013; "Rachunkowość" - miesięcznik; M.Gmytrasiewicz, U.Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości i podatkach, DIFIN, Warszawa 2007; "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" SKwP; W.Gabrusewicz, K.Czubakowska, E.Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. przedstawić współczesne kierunki rozwoju funkcji informacyjnej rachunkowości,

2. dokonać podziału składników majątku na służące działalności operacyjnej i działalności inwestycyjnej,

3. określić różne metody początkowej i bilansowej wyceny składników aktywów i pasywów,

4. ocenić sprawozdanie finansowe i znać wpływ zasady koncepcji zachowania kapitału w ustalaniu wyniku finansowego.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. dokonać wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,

2. zidentyfikować przesłanki ryzyka i oszacować wartość rezerw,

3. ustalić w różnych wariantach wynik finansowy przedsiębiorstwa,

4. sporządzić sprawozdanie finansowe i ocenić w oparciu o nie sytuacje finansową przedsiębiorstwa oraz sformułować założenia polityki rachunkowości dla przykładowej jednostki.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. umieć ocenić prawidłowość zastosowania zasad rachunkowości w dowolnym sprawozdaniu finansowym,

2. wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej w podejmowaniu decyzji finansowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 30.00%

egzamin testowy: 20.00%

kolokwium: 40.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Giedroyć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Bystrzycka, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Magdalena Giedroyć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Hanna Bystrzycka, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0