Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110520-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą:

1. sposobu funkcjonowania dzisiejszych typów państw,

2. organizacji państwa, głównych sfer aktywności (ustrój państw, administracja państw, polityka publiczna, zarządzanie publiczne, wymiar sprawiedliwości)

3. rezultatów, które przynosi aktywność państw,

4. znaczenia państwa dla praktycznego funkcjonowania obywateli, społeczeństwa, gospodarki.

Treść przedmiotu obejmuje część historyczną. Wykłady rozpoczynają się od genezy i ewolucji głównych modeli państwa, w tym pozycja państwa w obecnej dobie integracji europejskiej i globalizacji. Omówiona zostanie geneza i ewolucja państwa w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Państwo. Funkcje, formy, główne pojęcia, terminy

J. Oniszczuk. 2011. Określenie państwa współczesnego, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, (red. J. Oniszczuk), OW SGH, Warszawa,

P. Winczorek, Nauka o państwie, Liber, Warszawa 2005, lub kolejne wydania

J. Kuciński, 2003. Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa, lub wydania następne;

B. Pytlik, Forma państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 97?124.

B. Pytlik, Cele i funkcje państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 125?141.

2. System polityczny

A. Heywood. 2011. Ideologie polityczne, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 52-81,

A. Heywood. 2011. Partie i systemy partyjne, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 306- 331.

A. Antoszewski, R. Herbut, 2006. Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa,

Sakowicz M. 2011. Samorząd terytorialny we współczesnym państwie, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, (red. J. Oniszczuk), OW SGH, Warszawa, ss. 583-604.

3. Polityka publiczna

A. Zybała, 2011. Polityki Publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, KSAP, Warszawa (ss. 19-.43, 129-185).

4. Administracja publiczna

A. Heywood. 2011. Biurokracja, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 440- 464,

S. Mazur, 2006. Historia administracji publicznej, w: Administracja Publiczna (red. J. Hausner) PWN, Warszawa, ss. 41-62,

S. Mazur, 2006. Narodowe modele administracji publicznej, w: Administracja Publiczna (red. J. Hausner) PWN, Warszawa, ss. 63-86.

J. Kornaś, 2006. Historia administracji publicznej w Polsce, w: Administracja Publiczna (red. J. Hausner) PWN, Warszawa, s. 103-144.

J. Osiński, 2011. Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI w., w: Administracja publiczna na progu XXI w. (red. J. Osiński) OW SGH, Warszawa, ss. 15-61.

5. Sądownictwo, system prawny

J. Oniszczuk (red.). 2011. Państwo prawne. Problemy państwa i prawa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, (red. J. Oniszczuk), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

A. Heywood. 2011. Sądownictwo, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 377- 384.

A. Heywood. 2011. Prawo, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 374-377.

D. Skrzypiński. 2009. Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne, WUW, Wrocław.

6. Zarządzanie publiczne

J. Hausner. 2015. Governance i jego konceptualne podstawy, w: Współzarządzanie publiczne (red. S. Mazur) Wyd. naukowe Scholar, Warszawa, ss.17-37.

A. Zybała, 2013. Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego, ?Zarządzanie Publiczne? 4 (26).

Literatura uzupełniająca:

J.Kuciński, 1994. Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, lub wydania następne; G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa; D. Skrzypiński. 2009. Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne; E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 2002, lub wydania późniejsze;

Prezydent w państwach współczesnych, red. J.Osiński, OW SGH, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. rozumie istotę zjawiska władzy w różnych wymiarach instytucjonalnych i funkcjonalnych;

2. ma wiedzę na temat typów i form państw w przeszłości i współcześnie;

3. zna podstawy konstytucyjne współczesnych państw i katalog organów państwa;

Umiejętności:

Student:

1. potrafi ocenić niezbędność instytucji państwa dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i poszczególnych obywateli;

2. potrafi interpretować przepisy konstytucji w odniesieniu do państwa i jego organów;

3. potrafi przewidywać zachowania wyborcze i umie przeliczać wyniki wyborów w oparciu o różne metody rozdziału mandatów na różnych szczeblach;

Kompetencje społeczne:

Student:

1. ma świadomość swojej podmiotowości obywatelskiej i politycznej;

2. ma pozytywny emocjonalnie stosunek do osiągnięć polskiego konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu oraz rozumie ich związek z podobnymi zjawiskami w innych państwach;

3. ma przekonanie o konieczności uczestnictwa w różnych formach aktywności obywatelskiej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Jarosz, Krzysztof Kozłowski, Jan Misiuna, Jerzy Oniszczuk, Bogusław Pytlik, Michał Radecki, Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Anna Visvizi, Izabela Zawiślińska, Andrzej Zybała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski, Jan Misiuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0