Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110450-S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Teoria międzynarodowej integracji gospodarczej. Funkcjonowanie ugrupowań integracyjnych. System instytucjonalno-prawny UE. Rynek wewnętrzny UE i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki UE. Budżet UE. Polityki realizowane na szczeblu unijnym (w tym handlowa, konkurencji, spójności i rolna). Unia gospodarcza i walutowa. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych. UE w gospodarce i polityce światowej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowej integracji gospodarczej oraz z zasadami, obszarami i efektami funkcjonowania przede wszystkim Unii Europejskiej, a także innych ważniejszych ugrupowań integracyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Barcz, E.Kawecka-Wyrzykowska, K.Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016;

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011.

Literatura uzupełniająca:

Unia Europejska 2014+,E. Małuszyńska, G. Mazur, red., Difin, 2015; Ali M. El-Agraa, ed., The European Union. Economics and Policies, Cambridge University Press 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- wykazuje się gruntowną wiedzą na temat podstawowych procesów integracyjnych w Europie,

- w szczególności ma wiedzę o mechanizmach ekonomicznych i prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej oraz ich wpływie na gospodarkę państw członkowskich UE i na gospodarkę światową, ...

- zna podstawowe cechy prawa unijnego oraz czynniki warunkujące proces decyzyjny w UE.

Umiejętności:

Student:

- umie analizować i krytycznie oceniać procesy ekonomiczne zachodzące w UE i kierunki ich rozwoju,

- potrafi wskazać na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz zakres prawa unijnego regulującego warunki funkcjonowania firm w UE,

- potrafi krytycznie analizować współczesne zjawiska zachodzące w procesie integracji europejskiej oraz formułować wnioski dotyczące ich wpływu na gospodarkę i politykę zarówno państw członkowskich UE, jak i w skali globalnej,

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje się umiejętnością wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk towarzyszących procesom integracji europejskiej, głównie w sferze gospodarczej, społecznej, kulturowej i moralno-etycznej, w tym takich jak prawa człowieka, demokracja, równość szans, status migrantów.

potrafi współdziałać i pracować w grupie analizującej przebieg procesów integracyjnych w UE i innych ugrupowaniach integracyjnych, oceniającej efekty integracji itp.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup, Ewa Latoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.