Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110450-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MIS
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Teoria międzynarodowej integracji gospodarczej. System instytucjonalno-prawny UE. Rynek wewnętrzny UE i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki UE. Budżet UE. Polityki realizowane na szczeblu unijnym (w tym handlowa, konkurencji, spójności i rolna). Unia gospodarcza i walutowa. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych. UE w gospodarce i polityce światowej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowej integracji gospodarczej oraz z zasadami, obszarami i efektami funkcjonowania przede wszystkim Unii Europejskiej, a także innych ważniejszych ugrupowań integracyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Aleksandra Szczerba-Zawada, Anna Masłoń-Oracz, Kamil Zajączkowski (red.), Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania, wyd. CeDeWu, 2018;

2. J.Barcz, E.Kawecka-Wyrzykowska, K.Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016;

3. Polska w Unii Europejskiej.Nowe wyzwania, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. E. Latoszek, A. Masłoń- Oracz, P. Stolarczyk, A. Szczerba-Zawada: Reshaping teh European Union Internally and Externally - a New Matrix?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2019.

2. G. Mazur, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Difin 2017.

3. E. Małuszyńska, G. Mazur, red., Unia Europejska 2014+, Difin 2015;

4. https://european-union.europa.eu/index_pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- wykazuje się gruntowną wiedzą na temat podstawowych procesów integracyjnych w Europie,

- w szczególności ma wiedzę o mechanizmach ekonomicznych i prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej oraz ich wpływie na gospodarkę państw członkowskich UE i na gospodarkę światową, ...

- zna podstawowe cechy prawa unijnego oraz czynniki warunkujące proces decyzyjny w UE.

Umiejętności:

Student:

- umie analizować i krytycznie oceniać procesy ekonomiczne zachodzące w UE i kierunki ich rozwoju,

- potrafi wskazać na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz zakres prawa unijnego regulującego warunki funkcjonowania firm w UE,

- potrafi krytycznie analizować współczesne zjawiska zachodzące w procesie integracji europejskiej oraz formułować wnioski dotyczące ich wpływu na gospodarkę i politykę zarówno państw członkowskich UE, jak i w skali globalnej,

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje się umiejętnością wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk towarzyszących procesom integracji europejskiej, głównie w sferze gospodarczej, społecznej, kulturowej i moralno-etycznej, w tym takich jak prawa człowieka, demokracja, równość szans, status migrantów.

potrafi współdziałać i pracować w grupie analizującej przebieg procesów integracyjnych w UE i innych ugrupowaniach integracyjnych, oceniającej efekty integracji itp.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jasiński, Urszula Kurczewska, Ewa Latoszek, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kurczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Latoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0