Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235170-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rodzaje regionalnych ugrupowań handlowych (RTAs). Tendencje i przyczyny rozwoju RTAs. Skutki dla członków i dla państw spoza ugrupowania. Analiza porównawcza ugrupowań (UE, Europejski Obszar Gospodarczy, AFTA, ASEAN, integracja euroazjatycka). RTAs: bariera czy czynnik bliższej współpracy. Mechanizmy działania UE jako głównego ugrupowania integracyjnego (przepływ towarów, usług, pracowników, kapitału, relacje z krajami trzecimi)

Zajęcia prowadzone z maksymalnym zaangażowaniem studentów i użyciem narzędzi online (m.in. peer&tutor feedback, uczenie się przez słuchanie, sztuka zadawania istotnych pytań, ocenianie wzajemne i przez wykładowcę , team-based learning). Chodzi bowiem o stałą współpracę wykładowcy ze studentami, wskazywanie ewentualnych braków w prowadzonych mini-badaniach ekonomicznych, ukierunkowywaniu ich oraz podpowiadaniu najlepszych rozwiązań w celu przedstawienia ich w trakcie zajęć w formule bogatej w treści prezentacji. Efektem wspólnej pracy ma być zidentyfikowani

Pełny opis:

Celem kursu jest wyjaśnienie słuchaczom przyczyn rosnącego znaczenia w świecie regionalnych ugrupowań integracyjnych (handlowych), mechanizmów ich działania oraz skutków dla państw członkowskich i pozostałych. Drugim celem jest wskazanie na diagnozę kryzysów trapiących UE, jako największe i najbardziej zaawansowane ugrupowanie handlowe, oraz przedyskutowanie perspektyw wyjścia z nich .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Warszawa PWE, 2013.

2. B. Hoekman, M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlowego. WTO. Zasady i mechanizmy negocjacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004.

Literatura uzupełniająca:

World Trade Report 2020.

Znaczenie preferencji celnych w imporcie UE, w: Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, wyd. BW Szczecin, 2014.

E. Kawecka-Wyrzykowska, Importance of Preferential Trade Agreements (PTA?s) for the EU and its Partners: The Case of the DCFTA with Georgia, in: The European Union and the Challenges of the New Global Context, ed. I. Tache, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę dotyczącą podstaw prawnych regionalnych porozumień handlowych określonych przez Światową Organizację Handlu (WTO).

2. Student ma wiedzę na temat przyczyn i kanałów oddziaływania regionalnych porozumień handlowych.

3. Student ma wiedzę na temat skutków regionalnych porozumień handlowych dla państw członkowskich oraz gospodarki światowej,

Umiejętności:

1. Student ma umiejętność analizy potencjału rozwoju regionalnych porozumień handlowych w różnych częściach gospodarki światowej,

2. Student potrafi wskazać perspektywy pogłębienia współpracyw ramach regionalnych porozumień handlowych.

3. Student potrafi wskazać perspektywy zwiększenia korzyści w ramach regionalnych porozumień handlowych.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi formułować krytyczną ocenę analizowanych koncepcji i rozwiązań oraz jest w stanie formułować własne oceny.

2. Student wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 50.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Michał Kulpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0