Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232200-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami miasta
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z problematyką gospodarki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli zróżnicowanych metod i instrumentów zarządzania środkami finansowymi miasta, zasad prowadzenia gospodarki budżetowej, istoty i struktury źródeł dochodów oraz kierunków wydatków. Wskazanie kluczowych problemów w zakresie racjonalizacji gospodarki budżetowej, polityki inwestycyjnej, oceny zdolności kredytowej, płynności finansowej miasta. Celem przedmiotu jest także wykazanie roli menedżera w sektorze publicznym w zakresie tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego w miastach, zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz kształtowania długookresowych procesów rozwoju lokalnego i regionalnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Swianiewicz, "Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne", Municipium SA, Warszawa 2011; "Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce", pr. zb. pod red. Z. Grzymały, SGH, Warszawa 2017; "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, pr. zb. pod red. H. Sochackiej-Krysiak, SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

M. Jastrzębska, "Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego", Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005; K. Jarosiński, "Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej", SGH Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Poznanie i zrozumienie istoty zagadnienia zarządzania finansami miasta.

2. Zdobycie wiedzy dot. modeli i technik zarządzania finansami miasta.

3. Przyswojenie problematyki racjonalności gospodarki budżetowej.

4. Poznanie źródeł dochodów i kierunków wydatków budżetu miasta.

Umiejętności:

1. Konstrukcja budżetu oraz planowanie i prognozowanie budżetu miasta. Analizy dochodów i wydatków budżetu miasta.

2. Poznanie technik zarządzania finansami miasta.

3. Badanie zdolności kredytowej i płynności finansowej miasta.

4. Nabycie umiejętności w zakresie doboru źródeł finansowania inwestycji miejskich.

Kompetencje społeczne:

1. Znajomość społecznych skutków działalności inwestycyjnej w zakresie użyteczności publicznej w miastach i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

2. Przygotowanie do pracy w zespole opracowującym dokumenty planistyczne na poziomie regionalnym i lokalnym, a także do pracy w jednostkach sektora publicznego na stanowiskach wymagających kompetencji w zakresie realizacji inwestycji publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0