Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska w Unii Europejskiej (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131419-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polska w Unii Europejskiej (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Społeczno-ekonomiczno-polityczne efekty procesu dostosowań w ramach stowarzyszenia oraz negocjacji Polski o członkostwo w UE. Wspólnotowe, zharmonizowane oraz narodowe dziedziny funkcjonowania Polski w UE. Zasady i warunki członkostwa Polski w UE oraz ich skutki. Polska na tle innych państw UE: interesy wspólne i rozbieżne. Elementy lobbingu interesów Polski w instytucjach UE. Realizacja wybranych wspólnych polityk w Polsce.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej (w dziedzinie powiązań gospodarczych, politycznych i społecznych) oraz z obszarami i efektami członkostwa Polski w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ambroziak A.A. (2022) (ed.) Poland in the European Union. Report 2022 SGH Publishing House, Warsaw 2022.

Ambroziak A.A. (2021) (ed.) Poland in the European Union. Report 2021 SGH Press House, Warsaw 2021

Poland in the Single Market: Politics, economics, the euro, A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (eds.) Routledge;

Ambroziak A.A., Szypulewska-Porczyńska A. (eds) (2020) Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa (title in English: Poland in the European Union. From association to fifteen years of membership), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;

Ambroziak A.A., Grochowska R. (2018) Mechanisms of Non-Tariff Barriers in Agri-Food Trade Between Poland and the Czech Republic on the Intra-EU Market, Problems of Agricultural Economics, 3(356): 57-75;

Ambroziak AA (ed.) (2015) Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Warsaw;

G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (eds.) Selected aspects of functioning of Poland in the European Union. The Balance of Ten Years of Membership, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2016;

A.A. Ambroziak, (ed.) New Cohesion Policy of the European Union in Poland How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Contributions to Economics, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2014;

Literatura uzupełniająca:

J.J. Węc, Pierwsza Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012; R. Chruściak, Polska w Unii Europejskiej. Podstawowe regulacje prawne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011; A.A.Ambroziak(red.), Proces decyzyjny w UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2005; E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002; E.Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, OW SGH, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wykazuje się gruntowną wiedzą na temat podstawowych elementów ewolucji integracji Polski z UE oraz rozumie ich istotę ekonomiczną, prawną i polityczną;

2. W szczególności zna i rozumie mechanizmy ekonomiczne i skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz ich wpływ na gospodarkę Polski;

3. Zna podstawowe elementy procesu koordynacji polskiej polityki europejskiej oraz możliwości lobbingu w instytucjach krajowych i europejskich na rzecz swoich interesów (jako obywatela UE lub przedsiębiorcy).

Umiejętności:

1. Umie analizować i krytycznie oceniać procesy ekonomiczne zachodzące w Polsce w związku z członkostwem w UE i kierunki ich rozwoju, co pozwala mu na podjęcie pracy w instytucjach krajowych i unijnych realizujących i nadzorujących przebieg szczególnie procesu integracji Polski w UE;

2. Potrafi wskazać na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz zakres prawa wspólnotowego regulującego warunki funkcjonowania firm w UE, co przygotowuje studenta do pracy w przedsiębiorstwach;

3. Jest w stanie efektywnie brać udział w procesie konsultacji prowadzonych przez instytucje unijne, jak również efektywnie lobbować w instytucjach krajowych i UE..

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje się umiejętnością wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk towarzyszących procesom gospodarczym w Polsce w świetle integracji europejskiej.

2. Wykazuje się umiejętnością dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0