Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130599-D Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie interwencjonizmu w teorii ekonomii; interwencjonizm w politykach UE. Przesłanki oceny środków interwencjonistycznych jako pomoc publiczna. Proceduralne aspekty udzielania pomocy publicznej (w tym ogólne zasady dopuszczalności pomocy w ramach włączeń grupowych oraz pojęcie pomocy de minimis). Ocena środka pod względem kryteriów zgodności w odniesieniu do pomocy na szkolenia, rozwój MŚP i zatrudnienie (definicja MŚP), regionalnej pomocy inwestycyjna (w tym w ramach SSE), pomocy publicznej na ochronę środowiska, pomocy na badania i rozwój. Ewaluacja interwencji publicznych w formie pomocy publicznej. Ocena wielkości i struktura pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem warunków dopuszczalności pomocy publicznej w UE. W obliczu kolejnych kryzysów gospodarczych państwa członkowskie UE stają przed coraz silniejszą presją przedsiębiorców oraz społeczeństwa domagających się podejmowania interwencji w sferze gospodarczej. Jednocześnie Komisja Europejska wypracowała skomplikowany system kryteriów niezbędnych do spełnienia, aby pomoc publiczna mogła być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE. Studenci posiądą wiedzę w zakresie podstawowych kryteriów kwalifikacji środków jako pomocy publicznej, oceny zgodności środków z zasadami unijnymi w zakresie pomocy regionalnej, na ochronę środowiska, na B+R oraz innych. Jednocześnie zapoznają się z proceduralnymi aspektami udzielania pomocy publicznej w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Adam A. Ambroziak, Katarzyna Pamuła-Wróbel, Robert Zenc (red.) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Wolters Kluwer 2020.

R.Zenc, "Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy", Warszawa 2012

A.A. Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych, Warszawa 2009.

Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka E. (red.), Warszawa 2011

B.Kurcz (red.), "Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia", Warszawa 2009

Akty prawne dotyczące warunków udzielania pomocy publicznej obecnie obowiązujące (udostępniane sukcesywnie w trakcie zajęć)

Literatura uzupełniająca:

Stoczkiewicz M., "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej", Warszawa 2011

Nykiel-Mateo A.,"Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym", Warszawa 2009

E.Piontek, "Ewolucja podejścia Wspólnoty Europejskiej do pomocy państwa dla przedsiębiorstw" [w:] "Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej", red. C.Banasiński, UOKiK, Warszawa 2005.

Postuła I., Werner A., "Pomoc publiczna", Warszawa 2006

Szuster S., "Komentarz do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291), LEX/el. 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wykazuje gruntowną wiedzę w zakresie reguł dopuszczalności pomocy publicznej

Student zna główne formy udzielania pomocy publicznej

Student umie ocenić efekty udzielania pomocy publicznej

Student zna zakres i obszary wsparcia w formie pomocy publicznej

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować instrumenty prawno-finansowe lub projekty, które mogą wiązać się z udzielaniem pomocy publicznej

Student potrafi zidentyfikować odpowiednią legislację unijną mającą zastosowanie do oceny charakteru pomocowego danego instrumentu lub projektu

Student potrafi ocenić czy dany instrument prawno-finansowy lub projekt stanowi pomoc, potrafi zidentyfikować beneficjenta pomocy, przeznaczenie, formę

Kompetencje społeczne:

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę w zakresie aplikowania i zarządzania projektami UE

Student potrafi brać udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.