Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121410-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola analizy finansowej. Metody i podstawy informacyjne. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. Wymogi rzetelnej analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Ocena wartości dodanej (wykreowanej). Wycena przedsiębiorstw. Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa. Identyfikacja zagrożeń. Ocena projektów inwestycyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przedmiotu analizy finansowej, jej podstawowych narzędzi oraz kierunków ich rozwoju. Zajęcia ukierunkowane są na zdobywanie przez studentów wiedzy o mechanizmach kształtujących kondycję finansową jednostek oraz umiejętności prowadzenia analizy, w tym przedsiębiorstw sektora pozafinansowego i finansowego. Poza usystematyzowaniem i pogłębieniem wiedzy teoretycznej, zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, FRR 2000

Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej i W. Więcława Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Wydanie trzecie, MAC, Difin 2008

R.A. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw. T.1 i T.2?, PWN 1999

M.R. Tyran, Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC 1999

E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE 2008

F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T1 i T2, PWE 2001

Analiza płynności finansowej. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

Z.Leszczyński, A.Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE Warszawa,2004; G.Gołębiowski, A.Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009; B.Pomykalska, P.Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.

U.Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2002; E.Mączyńska, Wycena przedsiębiorstw, SKw P, Warszawa 2005; E.Mączyńska, M.Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, 2006, nr 2; G.Gołębiowski, P.Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna cele oraz przedmiot analizy finansowej.

Zna związki analizy finansowej z innymi dyscyplinami, w tym np. z rachunkowością, zarządzaniem i ekonomią oraz finansami publicznymi.

Zna główne modele finansowej analizy wskaźnikowej.

Zna rodzaje, narzędzia i wskaźniki analizy finansowej.

Zna istotę, treści i funkcje sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

Zna wskaźniki oceny efektywności inwestycji.

Umiejętności:

Student potrafi:

pozyskiwać i selekcjonować dane ilościowe oraz jakościowe do sporządzania analiz finansowych,

wykonywać analizy finansowe oraz dokonywać oceny kondycji finansowej jednostek na podstawie ich sprawozdań

oceniać zakres kierunki zmian w strukturze źródeł finansowania, zadłużenia i płynności

mierzyć i oceniać zmiany kosztów i rentowności oraz jakości wyniku finansowego

przeprowadzić księgową wycenę wartości jednostek gospodarczych,

identyfikować zagrożenie upadłością i inne zagrożenia finansowe w funkcjonowaniu jednostek

Kompetencje społeczne:

umiejętność pracy w grupie,

postawy etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dziawgo, Magdalena Kozińska, Leszek Mosiejko, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Łukasz Kuryłowicz, Leszek Mosiejko, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Arkadiusz Orzechowski, Hanna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0