Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium z metodyki studiowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 112000-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z metodyki studiowania
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metodyka pisania i prezentowania ekonomicznych prac akademickich (w tym esej, praca dyplomowa). Komunikacja wyników badań. Krytyczna analiza tekstów. Kształtowanie i doskonalenie warsztatu niezbędnego do napisania pracy w standardzie akademickim. Selekcja źródeł. Prezentacja regulacji z zakresu praw autorskich.

Pełny opis:

Przekazanie i utrwalenie umiejętności warsztatowych związanych z analizą ekonomicznych tekstów naukowych, posługiwaniem się poprawnym słownictwem naukowym, wyborem tematu, konstrukcją struktury tekstu, dotarciem do danych statystycznych i literatury przedmiotu, pisaniem zwięzłych tekstów i streszczeń. W trakcie zajęć student nauczy się poprawnego cytowania, kompilacji opracowań naukowych, interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji wyników swoich badań oraz stosowania zasad etyki akademickiej, w tym unikania popełnienia plagiatu. Zajęcia mają na celu w szczególności wsparcie studentów w przygotowaniu prac akademickich. Studenci dowiedzą się jak należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kuźnar A., Towalski R (2020), Wprowadzenie do metodyki studiowania. Podręcznik dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

2. Stachak S. (2013), Podstawy Metodologii Nauk Ekonomicznych, Difin, Warszawa.

2. Brdulak J. (2008), Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH, Warszawa.

3. Młyniec W., Ufnalska S (2004), Scientific Communications czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, SOURUS, Poznań.

4. Zaczyński W. (1995), Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. Żuk, Warszawa.

5. Piskiewicz M. (1983), Zarys metodyki kształcenia ekonomistów, SGPiS, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ładoński W., Urban S (1989), Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik. PWN, Warszawa.

2. Gambarelli G., Łucki Z (2001), Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Wyd. 4. Universitas, Kraków 2001.

3. Wojciechowska R. (2010), Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa.

4. Kozłowski R. (2009), Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych: z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe techniki pisania opracowań akademickich.

Student wie jak korzystać ze źródeł danych, informacji i baz danych.

Student posiada teoretyczno-metodologiczną wiedzę potrzebną do realizacji tematu pracy akademickiej.

Umiejętności:

Student umie formułować problemy badawcze.

Student umie dobierać metody badawcze.

Student umie znaleźć i interpretować dane.

Student umie dotrzeć do wiarygodnych źródeł informacji naukowej.

Student umie dokonać przeglądu literatury naukowej.

Student umie przygotować pracę akademicką z zakresu nauk ekonomicznych, wykazując się opanowaniem formalnych reguł jej pisania.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje postawę zgodną z etyką pracy badawczej

Student ma świadomość konieczności właściwego cytowania wykorzystanych opracowań i przestrzegania praw autorskich oraz postępowania zgodnie z etyką pracy badawczej, w tym niestosowania autoplagiatu.

Student jest gotowy na współpracę grupową i aktywne uczestnictwo w dyskusjach naukowych.

Student dostrzega pozytywną wartość swobodnej prezentacji wyników swoich badań.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bartoszewicz, Jacek Brdulak, Maciej Gurbała, Ewa Jastrzębska, Joanna Szlęzak-Matusewicz, Rafał Towalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Gurbała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Brdulak, Anna Jarosz-Nojszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Brdulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Brdulak, Maciej Gurbała, Rafał Towalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0