Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - żeglarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 111730-D
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - żeglarstwo
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów wychowania fizycznego
Grupa przedmiotów wychowania fizycznego - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Charakterystyka przedmiotu:

Zajęcia przeznaczone dla osób, którzy chcieliby reprezentować Uczelnię na zawodach sportowych. Na część sekcji sportowych liczba miejsc jest ograniczona i wymagane jest przejście testów kwalifikacyjnych. W przypadku koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i biegów przełajowych wydzielone są dwie grupy, z których pierwsza dedykowana jest mężczyznom, a druga kobietom.

Skrócony opis:

Pływania treningowe na jachtach omega, dezeta. Pływania szkoleniowe z adeptami kursu. Doskonalenie umiejętności instruktorskich w pływaniach z kursantami. Realizacja projektów sekcji: Dzień Sekcji Żeglarskiej, Mistrzostwa SGH w Żeglarstwie, rejsy, Studencka Strefa Aktywności. Starty w regatach: Mistrzostwa SGH w Żeglarstwie Sailing Cup, Akademickie Mistrzostwa Warszawy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Puchar Polski w klasie Omega. Zajęcia pływackie na basenie.

Pełny opis:

Podnoszenie wiedzy i umiejętności żeglarskich w prowadzeniu jachtu, i dowodzeniu załogą Rozwijanie umiejętności regatowych w prowadzeniu jachtu i obsłudze jachtu Doskonalenie wiedzy z zakresu teorii żeglowania, przepisów regatowych, taktyki i ratownictwa Umiejętność organizacji imprez żeglarskich Propagowanie sportu żeglarskiego, aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, turystyki żeglarskiej Podnoszenie sprawności fizycznej. Ocena=udział w wykonaniu projektów, udział w treningach na wodzie i zajęciach pływackich - sprawdzian i frekwencja

Literatura:

Literatura podstawowa:

"Żeglarz i sternik jachtowy". Świdwiński, Kolaszewski "Żeglarstwo - Praktyczny poradnik." Bellona "Manewrowanie jachtem żaglowym." M. Berkowski "Szlak Wielkich Jezior Mazurskich." W. Kuczkowski "Teoria żeglowania - Aerodynamika żagla." Cz. Marchaj "Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF 2009-2012" "Przepisy Klasy Omega Sport 2009-2012." SKO "Strategia i taktyka regatowa." A. Rymkiewicz "Regaty." K. Baranowski "Żeglowanie na laserze." B. Tan

Literatura uzupełniająca:

xxx

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien mieć znajomość podstaw budowy ciała oraz kultury fizycznej, zwłaszcza z zakresu:

1. przepisów regatowych: procedur startowych i przepisów prawa drogi.

2. zasad taktyki regatowej indywidualnej na starcie i na trasie.

Student powinien mieć wiedzę o prawidłowych nawykach aktywności ruchowej, sposobach odżywiania i wypoczynku.

Student powinien znać podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, promocji zdrowia, prewencji pierwotnej chorób cywilizacyjnych oraz higieny osobistej.

Umiejętności:

Student powinien umieć poprawnie wykonywać ćwiczenia oraz opanować podstawowe elementy techniczne charakterystyczne sternika i załoganta łodzi regatowej:

1. żeglowanie z uwzględnieniem przepisów i zasad żeglugowych oraz bezpieczeństwa załogi i jachtu.

2. dowodzenie załogą i nauczanie podstawowych czynności na jachcie.

3. przygotowanie jachtu do regat i umiejętne przewidywanie warunków pogodowych i wodnych.

4. podnoszenie umiejętności z zakresu dobrej praktyki żeglarskiej.

Student powinien podnieść swoją wydolność fizyczną, sprawność fizyczną i motoryczną (wytrzymałość, szybkość, skoczność, zwinność, siła).

Student powinien umieć zastosować przepisy obowiązujące w danej dyscyplinie sportowej oraz organizować regaty, imprezy żeglarskich oraz imprezy promocyjne.

Kompetencje społeczne:

Promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw sprzyjających aktywności fizycznej przez całe życie. Docenianie roli wychowania fizycznego i sportu w kształtowaniu postaw prozdrowotnych młodego pokolenia.

Docenianie wartości systematycznej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0