Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110630-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cykl wykładów rozpoczyna się od omówienia ogólnych zagadnień dotyczących finansów, ich definicji i funkcji, jakie pełnią, charakterystyki rozwoju nauk o finansach, ze szczególnym uwzględnieniem finansów neoklasycznych, behawioralnych, kulturowych oraz neurofinansów. Zostaną również przedstawione pozostałe nurty w rozwoju nauk o finansach, między innymi koncepcja inwestowania społecznie odpowiedzialnego (SRI) z czynnikami ESG. Następnie rozważania dotyczyć będą finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, systemu bankowego z uwzględnieniem roli banku centralnego i banków komercyjnych w gospodarce. W następnej kolejności uwaga zostanie skoncentrowana na finansach publicznych z uwzględnieniem gospodarki budżetowej, skali redystrybucji PKB w Polsce w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej oraz obowiązującego w Polsce systemu podatkowego, a także ubezpieczeniach społecznych i finansowej (pieniężnej) polityce państwa. Zwieńczeniem cyklu wykładów jest przedstawienie finansowy

Pełny opis:

Zrozumienie roli zjawisk finansowych w kształtowaniu procesów gospodarczych. Zdolność kształtowania własnego poglądu krytycznego dotyczącego oceny efektywności przyjętych rozwiązań finansowych w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Znajomość narzędzi kompleksowej analizy zjawisk finansowych zachodzących w naszym otoczeniu gospodarczym i umiejętność wykreowania postaw twórczych sugerujących pożądane zmiany. Poznanie procesów istniejących w czasie rzeczywistym, umiejętność wielowątkowego łączenia faktów w celu zaproponowania kompleksowych przyszłościowych rozwiązań systemowych. Umiejętność wyjaśnienia roli zjawisk finansowych w przebiegu procesów gospodarczych, w tym zagadnień teorii finansów, polityki finansowej, polityki pieniężnej, roli państwa, banku centralnego, banków komercyjnych i instytucji finansowych w regulowaniu procesów gospodarczych za pomocą instrumentów finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Ostaszewski, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku tom I, wyd. Difin, Warszawa 2021.

J. Ostaszewski, E. Malinowska-Misiąg (red.), Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku tom II, wyd. Difin, Warszawa 2021.

M. Czerwonka, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.

M. Czerwonka, Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2019.

A. Alińska, B. Woźniak (red.), Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe, Difin, Warszawa 2019.

E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych, Poltext-WSIiZ, Warszawa 2020.

P. H. Dembiński, Finanse po zawale, Wydawnictwo Emka, 2011.

Literatura uzupełniająca:

P.H. Dembiński, Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2017.

P. H. Dembiński, S. Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2015.

E. Malinowska-Misiąg, Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wyd. SGH. Warszawa 2019.

J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński (red.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.

M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.

J. Ostaszewski, M. Wrzesiński, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Cz. Martysz, Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017.

A. Karmańska, J. Ostaszewski (red.), Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauki o finansach, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2016.

J. Ostaszewski (red.), Polska w strefie euro? Szanse i zagrożenia, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008.

J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014. J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.

T. Gigol, K. Kreczmańska-Gigol, Kryzys COVID-19 a zachowania Spółek Skarbu Państwa, PTE, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

2. ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach;

3. ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej.

Umiejętności:

Student:

1. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów;

2. potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów;

3. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;

2. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

egzamin testowy: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Marcin Czaplicki, Krzysztof Marecki, Andrzej Nikołajczuk, Janusz Ostaszewski, Jacek Sierak, Katarzyna Sum, Dobiesław Tymoczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Marcin Czaplicki, Krzysztof Marecki, Sławomir Miklaszewicz, Andrzej Nikołajczuk, Jakub Sawulski, Katarzyna Sum, Dobiesław Tymoczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Marecki, Janusz Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0