Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Preferencje 20241: Studia magisterskie niestacjonarne - sobotnio-niedzielne (NMMS) PRE-20241-MGR-S

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20241-PRE
230381-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rationality. Choice under certainty. Choice under uncertainty. Reference-dependent preferences. Learning and construction of preferences. Prospect Theory. Self-control. Hyperbolic discounting. Behavioral game theory. Social preferences. Happiness. Paternalism. Behavioral Finance

Strona przedmiotu
226161-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Advanced analytics. Predictive modeling. Data imputation. Advanced regression techniques. Client Life Time Value.

Strona przedmiotu
229091-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Advanced business analytics. Data imputation. Advanced regression techniques. Customer Life Time Value.

Strona przedmiotu
220741-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Principles and rules of contemporary financial accounting. Reliability of accounting information. Intellectual assets of an entity. Impairment of assets - recognition, measurement and reporting. Financial assets and investments in property ? measurement and reporting. Accounting aspects of leases, contracts with customers and income tax.

Strona przedmiotu
222101-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The essence of the process of globalization. Imperfectly competitive international markets. The distribution of advantages from international trade. International competitiveness. The external economic balance and its meaning in the contemporary global economy. The mechanism of automatic adjustments. Adjustment policies. Macroeconomic effects of financial markets globalization. The choices for international coordination of economic policies.

Strona przedmiotu
234041-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The new investment banking frontier. Events and megatrends shaping the current and prospective investment banking landscape. Globalization, digitization, disintermediation, securitization, commoditization, mediatization, hybridization etc.

Strona przedmiotu
221931-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
222801-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Global search vs. local search. Hard optimization (unimodal vs. multimodal search, continuous vs. discrete optimization). Simulated annealing algorithm, Tabu search method, Genetic algorithm, Differential evolution, Nelder-Mead method, Particle swarm optimization, Ant colony optimization, Iterated Local Search, Variable Neighborhood Search, Penalty method, GRG method, Augmented Lagrangean method, Fundamentals of complexity theory. Implementation of selected methods in GNU R.

Strona przedmiotu
233531-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

(1) S3 framework for object programming (attributes, attributes manipulation, overloading). (2) S4 framework for object programming (class, attributes, methods, generic methods, inheritance). (3) R5 framework for object programming (reference classes, class, attributes, methods, references, inheritance). (4) Practical applications of object oriented programming in R (analysis, methods, data).

Strona przedmiotu
234061-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Theory of simulation, construction and verification techniques of simulation models. Dynamic stochastic simulation models - discreet event simulation. Sensitivity analysis for output random variables, model optimization techniques. Programming simulation models with Julia using Microsoft Visual Studio Code and Jupyter notebooks.

Strona przedmiotu
23A1HC-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The primary objective of this course is to facilitate a comprehensive learning experience for students, delving into the multifaceted realm of Artificial Intelligence (AI) and its broad implications in business and societal contexts. The course is designed to impart a deeper understanding of both the benefits and challenges associated with AI, encompassing its advantages, potential pitfalls, and strategic applications across various sectors. The initial year emphasizes critical areas such as Human Resource Management, AI-driven online communication strategies, educational applications, and intellectual property concerns. As AI continues to evolve and redefine the landscape of business and society, the course content will be dynamically adjusted to reflect contemporary developments and emerging challenges in AI. This approach ensures that students are not only well-versed in current AI applications but are also prepared to adapt to and manage future transformations in the field."

Teac

Strona przedmiotu
230609-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sztuczna inteligencja (AI) stanowi największą zdobcz ostatnich dziesięcioleci. Dalszy jej rozwój prowadzi do AI na poziomie człowieka (HLAI) a potem zapewne ogólnej sztucznej inteligencji (AGI). Ta ostatnia stawia pod znakiem zapytania, wręcz podważa, dominację intelektulną ludzi w cywilizacji stworzonej przez ludzi. Zdeklasowanie intelektualne człowieka przez AI prowadziłoby do pozbawienia kontroli, w środowisku zdominowanym przez cyfryzację wszelkich procesów i robotykę. Pokazujemy, że wczesna wersja AGI jest kwestią o wielkim prawdopodobieństwie w skali od kilkunastu do kiludziesięciu lat. Zachowanie człowieka, zwłaszcza biznesu i struktur decyzyjnych w skali państwa oraz globalnej, ma decydujące znaczenie dla kształtu tego zjawiska, a także jego odbioru społecznego i wykorzystania. Rozważymy wybory strategiczne w zakresie form i zakresu rozwoju AI oparte o technologię, gospodarkę, ludzkie emocje i wartości.

Strona przedmiotu
236081-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Air cargo transport market - basic information (air cargo (all cargo and belly cargo), network and all cargo carriers, RFS, freight fleet, companies from the TSL sector, globalization, air transport infrastructure and surface transport, competition with other modes of transport) .

Strona przedmiotu
238941-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Management in air transport industry;

Economics of air transport sector;

Macroeconomic and political environments of air transport sector;

Business models, competition, market segmentation;

Case-study-based learning of airline functioning and management;

Key issues related to modern management approach in airlines, especially operational aspects, revenue and yield management, ancillary revenue and the like

Strona przedmiotu
222000-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia z algebry liniowej stosowane w ekonomii matematycznej i zagadnieniach optymalizacyjnych. Matematyczne podstawy modelowania dynamiki procesów gospodarczych przy pomocy równań różniczkowych zwyczajnych.

Strona przedmiotu
229080-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy czasu trwania zarówno w ujęciu klasycznym jak i bayesowskim. W toku prowadzonych zajęć omawiane są różne rodzaje modeli: nieparametrycznych, parametrycznych i semiparametrycznych. Prezentowane są teoretyczne podstawy omawianych modeli czasu trwania, metody ich estymacji oraz weryfikacji na gruncie klasycznym i bayesowskim.

Strona przedmiotu
239820-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznym zastosowaniem analizy danych jakościowych w ekonomii i zarządzaniu oraz wskazanie źródeł pozyskiwania danych. Przedmiot prowadzony jest w formule warsztatowej i ma dostarczyć umiejętności samodzielnego projektowania i przeprowadzenia projektu badawczego z wykorzystaniem danych jakościowych.

Strona przedmiotu
23A0P0-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu modelowania z wykorzystaniem regresji logistycznej oraz podstawowej wiedzy z zakresu analizy tablic kontyngencji. Studenci zapoznają się z: filozofią i historią estymacji modeli logistycznych ((binarnego, uporządkowanego oraz wielomianowego) i modeli logliniowych; z procedurami estymacji oraz weryfikacji tych modeli; zagadnieniami praktycznego zastosowania omawianych metod w obszarach: biologiczno-medycznym, społecznym i ekonomicznym. Główny używanym oprogramowaniem statystycznym będzie SAS, ale pojawiają się również przykłady zastosowania R & Python.

Strona przedmiotu
222890-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Od plików płaskich do Data Mash. Modele przetwarzania danych w Big Data.

2. ETL i modelowanie w trybie wsadowym (offline learning) i przyrostowym (online learning). Map-Reduce.

3. Strumienie danych, zdarzenia i koncepcje czasu i okien czasowych w przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym.

4. Mikroserwisy i komuniakcja przez REST API.

5. Współczesne architektury aplikacji do przetwarzania danych strumieniowych - Lambda, Kappa, Pub/Sub.

6. Przetwarzanie ustrukturyzowanych i niestrukturyzowanych danych. Środowisko programistyczne dla języka Python.

7. Wykorzystanie obiektowych elementów Pythona w procesie modelowania za pomocą Scikit-Learn i Keras

8. Podstawy OOP dla języka Python. Budowa klasy dla algorytmu błądzenia losowego, Perceprtonu i Adeline.

9. Przygotowanie mikroserwisu z modelem ML do zastosowania produkcyjnego.

10. Strumieniowanie danych z wykorzystaniem RDD dla Apache Spark. Wprowadzenie do obiektu DataFrame.

11. Metody tworzenia stur

Strona przedmiotu
226020-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukierunkowany jest na wprowadzenie studentów w problematykę współczesnej analizy efektywności projektów i zaznajomienie ich z głównymi aspektami metodyki prowadzenia takiej analizy. Problematyką wykładu jest więc tematyka oceny opłacalności, analizy ryzyka oraz finansowania realizacji projektów w praktyce gospodarczej.

Strona przedmiotu
222900-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytanie i interpretacja bilansu przedsiębiorstwa

Czytanie i interpretacja rachunku wyników

Czytanie i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych

Pogłębiona analiza finansowa ? analiza sprawności działania, analiza płynności

Pogłębiona analiza finansowa ? analiza rentowności, analiza wspomagania finansowego

Wskaźniki rynku kapitałowego

Pomiar i zarządzanie kapitałem obrotowym netto

Ocena efektywności pracowników

Koszty pracownicze i ich pomiar. Ocena inwestycji w obszarze HR

Absencja pracowników - rodzaje, przyczyny, metody ograniczania i ocena skutków finansowych

Regulacja sprzecznych interesów w organizacji - rodzaje, przyczyny, metody ograniczania i ocena skutków finansowych

Stres w pracy i ocena jego skutków finansowych. Bezpieczeństwo pracy i ocena jego skutków finansowych

Zaangażowanie w pracę ? pomiar, uwarunkowania i ocena skutków finansowych

Rekrutacja ? metody, koszty, analiza skuteczności, analiza skutków finansowych. Rotacja pracowników ? pomiar i ocena sk

Strona przedmiotu
230879-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz: "Semestralny plan zajęć"

Strona przedmiotu
231200-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach wzrasta znaczenie sieci społecznych ulokowanych w globalnej sieci Internet. Na wykładzie omówione zostaną najnowsze wyniki badań w zakresie analizy sieci społecznych, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i aplikacyjnej. Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowania biznesowe w zakresie mediów społecznościowych oraz podstawy teoretyczne informatyki społecznej m.in. w zakresie miar centralnych, rozkładów bezskalowych, dyfuzji informacji i formowania się trendów społeczno-gospodarczych.

Strona przedmiotu
23A200-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak rzetelnie ocenić, czy wprowadzona polityka była skuteczna? Rzetelna ewaluacja powinna być nieodłącznym elementem interwencji publicznych. W ramach kursu przekazujemy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ewaluacji polityk publicznych, w tym jak robić to w sposób możliwie kompetentny i optymalny. W ramach zajęć adresujemy najprostsze a zarazem najtrudniejsze pytania:

co jest sprawdzane?

dlaczego to jest ważne?

jak należy badać?

jakie są wyniki?

jakie wnioski wypływają z przeprowadzonych badań?

Strona przedmiotu
23A209-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak rzetelnie ocenić, czy wprowadzona polityka była skuteczna? Rzetelna ewaluacja powinna być nieodłącznym elementem interwencji publicznych. W ramach kursu przekazujemy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ewaluacji polityk publicznych, w tym jak robić to w sposób możliwie kompetentny i optymalny. W ramach zajęć adresujemy najprostsze a zarazem najtrudniejsze pytania:

co jest sprawdzane?

dlaczego to jest ważne?

jak należy badać?

jakie są wyniki?

jakie wnioski wypływają z przeprowadzonych badań?

Strona przedmiotu
23A0R0-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs bazuje na zarówno historii, jak i najnowszej myśli ekonomicznej w zakresie analizy podstaw rynku nieruchomości, prognozowania podaży i popytu oraz wyboru lokalizacji. Kurs stanowi wprowadzenie do teoretycznego i praktycznego funkcjonowania miejskich rynków nieruchomości z wykorzystaniem koncepcji ekonomiki miejskiej, teorii finansów i ekonomiki nieruchomości.

Strona przedmiotu
232600-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola i zakres analizy strategicznej w wymiarze międzynarodowym. Globalizacja sektorów. Analiza makrootoczenia w wymiarze międzynarodowym. Metody analizy atrakcyjności sektora. Międzynarodowy cykl życia sektora. Profil ekonomiczny sektora. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza zasobów i umiejętności niezbędnych w ekspansji międzynarodowej.

Strona przedmiotu
230060-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza fundamentalna i techniczna - charakterystyka. Techniki analizy fundamentalnej. Metody oceny spółek w analizie fundamentalnej. Wykresy, trendy, formacje w analizie technicznej. Wskaźniki analizy technicznej. Teorie analizy technicznej. Studia przypadków.

Strona przedmiotu
233040-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
231440-S
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje metody analizy empirycznej struktury handlu międzynarodowego. Na zajęciach studenci nauczą się znajdować i weryfikować (z punktu widzenia wiarygodności) dane, analizować je, wizualizować i wykorzystywać do określania pozycji kraju lub regionu, lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej w wymianie międzynarodowej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: zestawienia struktur geograficznych, towarowych (wg różnych klasyfikacji), usługowych oraz analizy wskaźnikowe, w tym wskaźniki udziału handlu wewnątrzgałęziowego, handlu międzynarodowego według wartości dodanej. W trakcie zajęć studenci wykonają i przygotują pracę projektową (badanie empiryczne) w grupach.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0