Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
221340-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka i rozwój globalizacji oraz regionalizacji w obecnych warunkach technicznych i ekonomicznych na świecie. Korzyści i zagrożenia globalizacji. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy a globalizacja i regionalizacja. Analiza uczestnictwa krajów i przedsiębiorstw w globalizacji i regionalizacji. Wiodąca rola korporacji transnarodowych i ich ekspansji zagranicznej w procesach globalizacji i regionalizacji. Rozwój regionalizmu we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
221341-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Subject "Globalization and regionalization in international relations" covers explanation and presentation of globalization and regionalization as key and complex processes in the contemporary world economy.

Strona przedmiotu
223370-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "nowe technologie w marketingu" omówiony zostanie wpływ Internetu oraz innych technologii informacyjnych na instrumenty i strategie marketingu.

Strona przedmiotu
223371-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course the impact of the Internet and other information technologies on marketing instruments and strategies will be discussed.

Strona przedmiotu
233340-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstępna część konwersatorium poświęcona jest omówieniu podstawowych pojęć z zakresu komunikowania, kultury i kontaktów międzykulturowych. Zasadnicza cześć zajęć przedstawia wieloaspektowe zjawisko komunikacji międzykulturowej, nie tylko w szczególnych relacjach pomiędzy turystami a społecznościami przyjmującymi w wielokulturowym środowisku, ale także szerzej z punktu widzenia krytycznej teorii post-kolonialnej.

Strona przedmiotu
233341-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The introductory part of the seminar discusses fundamental concepts from the field of communication, culture and cross-cultural contacts. The core part of the seminar explores the multidimensional phenomenon of intercultural communication, not only in the specific, guest-host relationship within the tourism industry but also more broadly from the critical, post-colonial, multicultural perspective.

Strona przedmiotu
235100-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym" jest subdyscypliną marketingu. Obejmuje przedstawienie zasad planowania i wdrażania strategii marki i kształtowania portfela marek przedsiębiorstwa, w tym marek luksusowych oraz procesu i narzędzi kreowania marek sportowych, marek instytucji kultury, a także marek miast, regionów i krajów.

Strona przedmiotu
235101-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Brand management in the international market" is a sub-discipline of marketing and includes presentation of the principles of planning and implementation of brand and brand portfolio strategy, including luxury brands and the process and tools of the creation of brands of cities, regions and countries.

Strona przedmiotu
235110-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstw oraz specyficzne źródła ich przewagi konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające międzynarodowy rozwój przedsiębiorstwa. Modele biznesu przedsiębiorstw a międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa na poziomie sieci, na poziomie przedsiębiorstwa oraz na poziomie strategicznych jednostek biznesu. Zarządzanie w międzynarodowych grupach kapitałowych. Międzynarodowe sieci przedsiębiorstw i relacje wewnętrzne w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz ich wpływ na sprawność przedsiębiorstwa. Kultury organizacyjne i rozwiązania organizacyjne w korporacjach międzynarodowych. Strategie międzynarodowe przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych vs z rynków wschodzących.

Strona przedmiotu
235111-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Internal and external determinants of firms' strategies in international business. Specific sources of firms' competitive advantages in international business. Business-level and corporate strategies in international markets. Management in international capital groups. International inter-firm relationships/networking and intra-firm relationships in multinational enterprise and their impact on firms' performance of the firm.

Strona przedmiotu
235310-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcono analizie potencjału marketingowego mediów społecznościowych (MS), możliwości adaptacji narzędzi e-commerce oraz narzędziom marketingowym właściwym MS. Druga część poświęcona zostanie aspektom organizacyjnym, optymalizacji działań, pomiarowi wartości ruchu, monitorowaniu MS oraz pozyskiwaniu zaangażowania użytkowników w celu wzmocnienia wizerunku marki (MGC, USG, e-WOM, grywalizacja, COBRAs).

Strona przedmiotu
235311-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course concentrates on the analysis of Social Media Marketing potential and possible adoption of e-commerce tools in SM and the available SMM tools. The second part is to analyse the organisational aspects of SMM strategy, the optimization of SM activities, measures to be taken to monitor SM and to acquire SM users activity for the improvement of brand image (involving social networks, e-WOM effect, gamification and COBRAs (Consumer's online brand related activities).

Strona przedmiotu
235315-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 8 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 8 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 8 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 8 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 8 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą potencjału marketingowego mediów społecznościowych (MS). Wśród zagadnień dyskutowanych na zajęciach znajdują się: obszary wykorzystania MS w biznesie, narzędzia mediów społecznościowych, zarządzanie kryzysem w MS, społeczna odpowiedzialność biznesu i kampanie społeczne w MS, obsługa klienta w MS, współpraca z wpływowymi interesariuszami, marketing treści, zasady komunikacji biznesowej w mediach społecznościowych, monitoring mediów społecznościowych, mierzenie efektów kampanii w MS.

Strona przedmiotu
236339-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obszar problemowy kursu koncentruje się na zaprezentowaniu uczestnikom roli, jaką odgrywają przemysły kultury w gospodarce rynkowej oraz na zapoznaniu słuchaczy z problematyką przedsiębiorczości w kulturze.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0