Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 436010-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów (i.) posługiwania się narzędziami ekonometrycznymi do oceny zależności zachodzących między zmiennymi ekonomicznymi, (ii.) wykorzystania modeli szeregów czasowych w analizie dynamicznej reakcji systemu ekonomicznego na zaburzenia strukturalne, (iii.) wykorzystania modeli ekonometrycznych w prognozowaniu, (iv.) umiejętności pracy z zaawansowanymi pakietami oprogramowania ekonometrycznego (np. program R lub Stata) oraz (v.) umiejętności przeprowadzenia ekonometrycznego projektu badawczego.

Pełny opis:

Przedmiot wyposaża studenta w umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod ekonometrycznych do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych. Szczegółowy program znajduje się w zakładce ""semestralny plan zajęć"".

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Materiały znajdujące się na stronie przedmiotu

2. R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, 2012. Principles of Econometrics, Wiley

3. J. M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition, MIT 2010.

4. M. H. Pesaran, Time series and panel data econometrics. Oxford, 2015.

5. Alistair Dieppe, Romain Legrand and Björn van Roye, 2016. The BEAR toolbox, ECB WP 1934

Literatura uzupełniająca:

1. Ca' Zorzi M., Kolasa M., Rubaszek M., 2017. Exchange rate forecasting with DSGE models, Journal of International Economics 107: 127-146

2. M. Rubaszek (red.), 2020, Skrypt do przedmiotu ""Ekonometria I"", Warszawa, http://web.sgh.waw.pl/~mrubas/Econometrics/pdf/EI_TallPL.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: Znajomość badań z zakresu wykorzystania danych panelowych w ekonomii; Wiedza z zakresu badań nt. prognozowania szeregów czasowych; Znajomość badań na temat wykorzystania modeli szeregów czasowych w makroekonomii

Umiejętności: Umiejętność wykorzystania modeli szeregów czasowych do analizy procesów gospodarczych; Umiejętność wykorzystania modeli danych panelowych do analizy procesów gospodarczych; Umiejętność przeprowadzenia konkursu prognostycznego

Kompetencje społeczne: Lepsze zrozumienie roli nauk ekonomicznych dla społeczeństwa; Krytyczna ocena wyników badań prowadzonych z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 0,20; egzamin ustny: 0; kolokwium: 0; referaty/eseje: 0,70; ćwiczenia: 0,10; egzamin tradycyjny-pisemny: 0; inne: 0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rubaszek
Prowadzący grup: Katarzyna Bech-Wysocka, Michał Rubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0