Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencja na rynku energii w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239090-D
Kod Erasmus / ISCED: 02.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konkurencja na rynku energii w Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje podstawy teoretyczne i praktyczne regulacje związane z przechodzeniem od monopolu i budowaniem rynku w obszarze gospodarowania sieciowymi nośnikami energii w Unii Europejskiej. Z uwagi na specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej gospodarki rozpoczęty w Europie w latach 90.tych proces liberalizacji rynku energii i jego efekty są istotne dla budowania przewag konkurencyjnych gospodarki unijnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wprowadzania konkurencji na rynek energii w Unii Europejskiej oraz zasadami i praktycznymi efektami funkcjonowania tych rynków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Y. Demirel, Energy, production, Conversion, Storage, Conservation, and Coupling, Springer, London, 2012.

2. Schwarz P.M., Energy Economics, Routledge, New York, 2018.

3. G. Wojtkowska-Łodej (red. naukowa), Transformacja rynków energii. Gospodarka. Klimat. Technologia, Regulacja, OW SGH, Warszawa, 2022 (oraz wersja angielska: Energy markets in Transition, Economy. Climate. Technology. Regulation).

4. G. Wojtkowska-Łodej, Zielony ład w Europie; strategia przechodzenia na

neutralną klimatycznie i konkurencyjną gospodarkę UE, (w:) Wyzwania dla unijnej polityki gospodarczej -wybrane zagadnienia., (red. naukowa), G. Wojtkowska-Łodej, OW SGH, Warszawa 2022.

5. G. Wojtkowska-Łodej, E. Jakubów, The Role of Clean Generation Technologies in the Energy Transformation in Poland, Energies ISSN: 1996-1073,Data publikacji: 2022-07-02, Tom: 15, Nr/Zeszyt: 13 , Rocznik: 2022

www:https://www.mdpi.com/1996-1073/15/13/4863

6. G.Wojtkowska-Łodej, International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems. Case Study: Austria (in:) Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, M.A. Weresa, (ed.) Springer, 2014

7. S.Borghesi, G. Cainelli, M. Mazzanti,, Linking Emission Trading to Environmental Innovation: Evidence from the Italian Manufacturing Industry in: Research Policy 44,3 (2015), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733314001899

8.G.Wojtkowska-Łodej, D. Michalski, P. Hawranek, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2014, 2 wydanie uaktualnione i rozszerzone.

9. A.T.Szablewski, Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1.G. Wojtkowska-Łodej, Globalne przywództwo technologiczne i innowacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie energii i klimatu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 352-2018.

2.G. Wojtkowska-Łodej, H. Nyga Łukaszewska, Convergence or divergence of the European Union's energy strategy in the Central European countries? CES Working Papers, 2019, Edited by Centre for European Studies Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.

3. M. Mróz, D. Niedziółka, B. Witkowski, G. Wojtkowska-Łodej, Wpływ cen energii na procesy inflacyjne w gospodarkach państw Europy Srodkow0-Wschodniej, w: w:) Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, biznes, społeczeństwo, M. Strojny, (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.

4.Raporty dotyczące konkurencji na rynku energii w UE , w tym raporty Forum Florenckiego.

5.Regulacje prawne, dokumenty programowe UE oraz literatura szczegółowa podawana na zajęciach w

programach poszczególnych wykładów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. posiada wiedzę na temat mechanizmów regulacji na europejskich rynkach energii,

2. posiada wiedzę na temat ekonomicznych i ekologicznych aspektów gospodarowania energią,

3. poznał podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne z zakresu gospodarowania energią, przesłanki i specyfikę procesu liberalizacji sektorów sieciowych,

4. zna aktualne założenia i kierunki oraz najważniejsze akty prawne dotyczące kształtowania unijnej i polskiej polityki energetycznej,

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. i rozumie działanie rynku energii elektrycznej i gazu,

2. umie ocenić stan konkurencji na wybranym rynku energii w UE,

3. umie ocenić z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw elektroenergetycznych zmieniające się jego otoczenie, wynikające z rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu oraz innych skorelowanych z nimi rynkami,

4. umie określić istotę, cel i konsekwencje wprowadzenia nowych unijnych regulacji prawnych dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu,

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. otwartość i zainteresowanie procesami rynkowych przeobrażeń na rynkach energii,

.

2. zdolność rozumienia uwarunkowań procesów liberalizacji rynków energii stanowiących o zmianach warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w tej branży i potrafi wiedzę tę praktycznie wykorzystać.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Karbowski, Dorota Niedziółka, Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Cygler, Tomasz Wiśniewski, Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0