Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami w sektorze publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238740-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojecie i zakres sektora publicznego. Specyfika finansowania zadań publicznych. Zasady gromadzenia środków publicznych oraz zasady efektywnego ich wydatkowania. Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach wykorzystujących w swojej działalności środki publiczne.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wskazanie specyfiki zarządzania finansami w sektorze publicznym, poprzez zapoznanie z mechanizmami finansowania zadań. Zapoznanie z kryteriami podejmowania decyzji przez władze publiczne- optymalizacją procesów decyzyjnych.. Analizowanie zarządzania finansami iw wybranych jednostkach budżetowych z uwzględnieniem prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania poszczególnych podsektorów sektora publicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B.Woźniak, Difin, Warszawa 2015.Public finance in Poland, ed. A. Alińska, SGH Publishing House, SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2016. S.Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

A.Wernik, Finanse publiczne,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. K.Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarzadzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.

Publikacje własne:

Kierunki i możliwości zmian w sektorze finansów publicznych w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. Pl, Warszawa 2011, Podatkowe i niepodatkowe źródła zasilania sektora publicznego w Polsce w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. PL. Warszawa 2012, Problem długu publicznego w stabilizowaniu finansów publicznych w Polsce w; zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 108 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Finanse w niestabilnym otoczeniu-dylematy i wyzwania, red, T.Famulska, A. Walasik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012,System budżetowy, w; Współczesne finanse publiczne, red., A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa 2015, Uwarunkowania i szanse dla zmian w polskim systemie podatkowym ? wybrane zagadnienia, w; W poszukiwaniu racjonalnego sytemu podatkowego, Wydawnictwo Annales UMCS, sekcja H.Oeconomia, Vol 50, nr 1(2016), Lublin 2016,Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna, w: 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce- wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa, (red. naukowy), dr hab. M. Pluciński prof. US, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, Instrumenty polityki budżetowej w zarządzaniu gospodarką narodową, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, (red.),J.Osiński, Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016 ,State budget system in Poland, w: Public finance, (ed.), A.Alińska, SGH Publishing House SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.

Rola planowania budżetowego w utrzymywaniu stabilności w sektorze finansów publicznych, [w] Studia i prace, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, Nr 155, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student rozumie wpływ zarządzania finansami w sektorze publicznym na stabilność sektora oraz zna zasady doboru odpowiednich narzędzi, instrumentów zarządzania finansami w sektorze publicznym

-ma wiedzę o strukturze sektora publicznego i wzajemnych powiązaniach finansowych między jego jednostkami organizacyjnymi,

- ma wiedzę na temat źródeł pochodzenia środków publicznych i zasad ich gromadzenia i zna proces planowania finansowego na szczeblu państwa i jednostek sektora publicznego,

Umiejętności:

Student umie

- dokonywać pogłębionych analiz gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach sektora publicznego oraz sporządzić plan finansowy dla jednostki i go ocenić,

- uzasadnić w sposób kompetentny ocenę zarządzania finansami w jednostce sektora publicznego, jak również poddać ją krytyce,

- łączyć zagadnienia finansowe z innymi aspektami działalności państwa,

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje:

- inicjatywę i zaangażowanie w organizowanie pracy zespołowej,

- otwartość na samodzielne aktualizowanie i poszerzanie swojej wiedzy specjalistycznej na podstawie żródeł prawa krajowego i unijnego

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.