Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leasing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237850-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Leasing
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z istotą i rodzajami leasingu; przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących tej formy finansowania, jak również zapoznanie z możliwościami wykorzystania tej formy finansowania w polskiej praktyce gospodarczej.

Pełny opis:

Zapoznanie z prawno-ekonomicznymi aspektami umowy leasingu; przekazanie wiedzy na temat rynku usług leasingowych oraz możliwości wykorzystania tej formy finansowania, zwłaszcza przez podmioty należące do sektora MSP.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Russel, A. Karmańska T. Cicirko, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.

J. Grzywacz, Leasing, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2020

P. Russel, Zastosowanie leasingu a płynność finansowa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa.: istota, pomiar, zarządzanie (red. K. Kreczmańska-Gigol), Difin, Warszawa 2015

P. Russel, Leasing [w:] Finansowanie przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczno-praktyczne (red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis). Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, Cz. Martysz, P. Russel, M. Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki akcyjnej. Difin, Warszawa 2017.

J. Brol, Umowa leasingu, Wyd. 2. LexisNexis, Warszawa 2010.

J. Poczobut, Umowa leasingu, C.H.BECK, Warszawa 2007.

J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej. Difin, Warszawa 2009.

Publikacje własne:

Tomasz CICIRKO, Anna KARMAŃSKA, Piotr RUSSEL, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce.,2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Przekazanie wiedzy na temat genezy leasingu oraz ogólnej charakterystyki transakcji leasingowych

Zapoznanie studentów z najważniejszymi uregulowaniami umowy leasingu w polskim prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym

Przekazanie wiedzy na temat zalet i wad leasingu jako źródła finansowania majątku

Umiejętności:

Umiejętność porównania opłacalności leasingu z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystającego z tej formy finansowania

Umiejętność oceny ryzyko transakcji z punktu widzenia podmiotu finansującego

Umiejętność prawidłowego posługiwania się terminologią ekonomiczno-prawną z zakresu leasingu

Kompetencje społeczne:

Umiejętność porównania atrakcyjności finansowania inwestycji za pomocą leasingu na tle innych źródeł finansowania.

Umiejętność krytycznej oceny zalet i wad leasingu na tle innych form finansowania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Russel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Russel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Russel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0