Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Brand Management on International Market

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235101-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Brand Management on International Market
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Elective courses for ITH - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

"Brand management in the international market" is a sub-discipline of marketing and includes presentation of the principles of planning and implementation of brand and brand portfolio strategy, including luxury brands and the process and tools of the creation of brands of cities, regions and countries.

Pełny opis:

To familiarize students with the importance of the brand as a competitive advantage of the company both on the domestic and international market, methods of brand valuation, and tools to create brand at various stages of its life cycle, the process and tools to create brands.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K.L. Keller, Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall 2008; Jean-Noël Kapferer,The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity, Long Term Kogan Page Publishers, 2008;

Witek-Hajduk M.K., Grudecka A. (2018), Positioning strategies of retailers` brand in the emerging market - a cluster analysis, "International Journal of Emerging Markets", Vol. 13, No. 5, pp. 925-942.

Witek-Hajduk M.K., Grudecka A. (2019), Country of origin from a management perspective of emerging market companies, "International Journal of Management and Economics", https://www.degruyter.com/view/j/ijme.ahead-of-print/ijme-2019-0015/ijme-2019-0015.xml

Literatura uzupełniająca:

M.K. Witek-Hajduk, Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących, SGH warszawa 2020. D. Aaker, Brand Portfolio Strategy: Creating Relevance, Differentiation, Energy, Leverage, and Clarity, Free Press, New York 2004; D. Aaker, Brand Relevance: Making Competitors Irrelevant, John Wiley & Sons, New York 2011; W. Olins, Branding the nation - the historical context, Journal of Brand Management, 2002, 9(4-5); S. Anholt, Brand New Justice: the upside of global branding, Butterworth Heinemann, Oxford 2003; E. Potter, Branding Canada: Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy Montreal/Kingston, McGill-Queen's University Press, 2009; M. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.D. Aaker, E. Joachimsthaler, Brand Leadership: The Next Level of the Brand Revolution, Free Press, New York 2000; M. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001; M. Witek-Hajduk, Sposoby pozyskiwania marek przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, w: E. Duliniec (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007; M. Witek-Hajduk, Rozszerzanie marki przez licencjonowanie, w: J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem. Wyzwania przyszłości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006;

M. Witek-Hajduk, A. Duliniec, Finansowe i marketingowe aspekty wyceny marki, w: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2007, s. 441-450.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Students have strong background in theoretical aspects of brand management on the international market and brands portfolio management.

2. Students are fluent in methods and techniques of brand valuation.

3. Students know which elements of theory and which tools to employ for solving a particular practical problem in the area of brand management and brands portfolio management on the international market.

1. Students have strong background in theoretical aspects of brand management on the international market and brands portfolio management....

2. Students are fluent in tools and techniques of brands' strenthening.

3. Students know which elements of theory and which tools to employ for solving a particular practical problem in the area of brand management and brands portfolio management on the international market.

Umiejętności:

1. Student is able to apply methods/techniques of marketing analysis for solving particular practical problem of brand management and brand portfolio management on the international market.

2. Student is able to formulate international branding strategy .

3. Student is able to formulate a brand portfolio strategy on the international market.

1. Student is able to apply methods/techniques of marketing analysis for solving particular practical problem of brand management and brand portfolio management on the international market.

2. Student is able to formulate international branding strategy.

3. Student is able to formulate a brand portfolio strategy on the international market.

Kompetencje społeczne:

1. Student has the ability to understand the legal and ethical issues in brand management.

2. Student has the ability to team work.

1. Student has the ability to understand the legal and ethical issues in brand management.

2. Student has the ability to team work.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 35.00%

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Anna Napiórkowska, Bartosz Targański, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Anna Napiórkowska, Bartosz Targański, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Anna Napiórkowska, Bartosz Targański, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Anna Napiórkowska, Bartosz Targański, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0