Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unia Europejska jako podmiot w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234670-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska jako podmiot w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wspólna polityka handlowa UE jako instrument zewnętrznych relacji UE. Główne narzędzia wspólnej polityki handlowej UE. Zasady WTO (GATT, GATS) dotyczące regionalnych porozumień handlowych. Relacje handlowe i polityczne UE z głównymi partnerami: USA, Japonia, Chiny, EFTA, EOG, kraje śródziemnomorskie. Państwa AKP. Polityka rozwojowa UE.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami funkcjonowania UE w świecie oraz relacji gospodarczych i politycznych UE z głównymi partnerami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Mazur (2017) Wspólna polityka handlowa UE, Difin; K. Bajan, Polityka handlowa Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, Warszawa 2010; Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, red. K.Żukrowska, SGH, Warszawa 2008; B.Hoekman, M.M.Kostecki Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000; A.A.Ambroziak, E.Kawecka-Wyrzykowska, Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi, w: Unia Europejska, Tom I, red. E.Kawecka-Wyrzykowska, E.Synowiec, IKC HZ, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

A. Kuś, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej i unii celnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, M. Górski, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej: aspekty prawne i instytucjonalne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012, W. Zysk, P. Gromala, Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, CEDEWU.pl, 2013, Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, Materiały z Sympozjum PECSA w dn. 20 lutego 2003 r., red. T.Kołodziej, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa 2004; E.Kawecka-Wyrzykowska, Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, OW SGH, Warszawa 2009; J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda, E. Kawecka-Wyrzykowska, Integracja Europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna zasady WTO dotyczące regionalnych porozumień handlowych;

2. Student wykazuje się gruntowną wiedzą na temat elementów wspólnej polityki handlowej UE oraz rozumie ich istotę ekonomiczną, prawną i polityczną;

3. Student w szczególności zna i rozumie mechanizmy ekonomiczne i skutki zawierania umów przez UE z krajami trzecimi.

Umiejętności:

1. Student umie analizować i krytycznie oceniać ekonomiczne i polityczne konsekwencje umów między UE a głównymi partnerami na świecie;

2. Student potrafi wskazać na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz zakres prawa wspólnotowego regulującego warunki funkcjonowania firm w UE;

3. Student potrafi krytycznie analizować rolę UE, jaką odgrywa na świecie;

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje się umiejętnością rozumienia sytuacji gospodarczej w Polsce w świetle procesów globalizacyjnych w świecie.

Student wykazuje się innowacyjnym podejściem do oceny pozycji UE w świecie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0