Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczna transformacja łańcuchów dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234370-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna transformacja łańcuchów dostaw
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia kluczowe dla ekologicznej transformacji łańcuchów dostaw. Przedstawia uwarunkowania oraz determinanty rozwoju prośrodowiskowych działań przedsiębiorstw, w tym m.in. założenia polityki klimatycznej oraz oczekiwania społeczeństwa dotyczące ograniczania negatywnych efektów prowadzenia działalności gospodarczej. Omawia pojęcia zielonego, zrównoważonego i zamkniętego łańcucha dostaw oraz konfigurację i rekonfigurację łańcuchów dostaw z uwzględnieniem ekologicznych wymagań w gospodarce otwartego i zamkniętego obiegu. Prezentuje metody planowania transformacji ekologicznej oraz metody oceny zaawansowania realizacji planu. Porusza problematykę innowacji i nowoczesnych technologii kluczowych dla procesu transformacji ekologicznej oraz wymagania względem projektowania prośrodowiskowych produktów i opakowań. Ponadto zwraca uwagę na ekologiczne wymagania względem infrastruktury i operacji logistycznych oraz dystrybucji towarów w miastach. Ob

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu ekologicznej transformacji łańcuchów dostaw z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych wymagań środowiskowych, w tym m.in. założeń polityki klimatycznej oraz oczekiwań społecznych dotyczących ograniczania negatywnych efektów prowadzenia działalności gospodarczej. Pokazane zostaną możliwości i wyzwania związane z konfiguracją łańcuchów dostaw w gospodarce otwartego i zamkniętego obiegu. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności planowania transformacji ekologicznej (w tym klimatycznej) oraz stosowania metod oceny zaawansowania realizacji planu. Uwaga zostanie także zwrócona na metody pomiaru śladu ekologicznego działalności przedsiębiorstw i oceny dojrzałości ekologicznej. W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość poznania trendów w projektowaniu ekologicznych produktów i opakowań oraz systemów dystrybucji na obszarach zurbanizowanych. Zajęcia pozwolą także zapoznać się z innowacjami i nowoczesnymi technologiami wspierającymi ekologizację operacji w łańcuchach dostaw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ł. Marzantowicz, B. Ocicka, A. Pluta-Zaremba, Ekologiczne podejście do tworzenia łańcucha wartości ? stan i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020. 2. K. Nowicka, B. Ocicka, A. Pluta-Zaremba, Strategie rozwoju niskoemisyjnego transportu w krajach Europy Środkowej w świetle wymogów Unii Europejskiej w: Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Strojny, Raport na Forum Ekonomiczne w Krynicy, SGH, Warszawa 2018; 3. J.S. Goldstein, S.A. Qvist, Energia dla klimatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. 4. K. Nowicka, B. Ocicka, A. Pluta-Zaremba, Znaczenie regulacji dla zrównoważonego rozwoju transportu, "Przemysł Chemiczny" nr 03/2019; 5. M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, How To Improve Freight Transport Emissions? Management?, "LogForum" 2019, No. 15 (1); 6. B. Tundys, Zielony łańcuch dostaw. Zarządzanie, pomiar, ocena, CeDeWu, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Nowicka, M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce, "Przemysł Chemiczny" nr 07/2017. 2. K. Nowicka, M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskim sektorze chemicznym, "Przemysł Chemiczny" nr 1/2017 - numer jubileuszowy; 3. J. Wysocki, Ekologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019; 4. P. Bartoszczuk, Mechanizmy powstawania efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę dotyczącą złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i otaczającym je świecie, w szczególności w odniesieniu do ekologicznych wymogów względem zarządzania łańcuchem dostaw w otwartej i zamkniętej gospodarce oraz świadomość konkurencyjności celów podmiotów gospodarujących i społecznych oczekiwań dotyczących ograniczania negatywnych efektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Student ma wiedzę dotyczącą kierunków rozwoju i transformacji łańcuchów dostaw w obliczu środowiskowych wymagań oraz rozumie konieczność wprowadzania innowacji ekologicznych i wykorzystania nowoczesnych technologii.

Student ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z kształtowaniem prośrodowiskowych rozwiązań w logistyce i łańcuchu dostaw oraz planowaniem transformacji ekologicznej, pomiarem śladu ekologicznego i oceną poziomu dojrzałości ekologicznej przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw. Zna metodykę prowadzenia prac badawczych.

Umiejętności:

Student ma umiejętności określenia zasad konfigurowania łańcucha dostaw w otwartej i zamkniętej gospodarce w świetle ekologicznych wymagań.

Student potrafi ocenić wpływ otoczenia, w tym wymogów środowiskowych, na zjawiska i procesy zarządzania łańcuchem dostaw oraz na projektowanie produktów i opakowań, ekoinnowacji i zastosowanie nowoczesnych technologii.

Student posiada umiejętności planowania transformacji ekologicznej przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw oraz zastosowania metod oceny realizacji planu. Ponadto umie zastosować system pomiaru śladu ekologicznego oraz oceny dojrzałości ekologicznej przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje umiejętność pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania,

Student wykazuje nawyk samodzielnej pracy, samokształcenia oraz aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z różnych źródeł,

Student wykazuje świadomość etyki i odpowiedzialności w pracy menedżera.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 60.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ćwiczenia: 40.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.