Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczna analiza państwa opiekuńczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233140-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna analiza państwa opiekuńczego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EAP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Państwo socjalne a bodźce do podejmowania pracy i inwestowania w teorii ekonomii. Sprawność państwa socjalnego. (model skandynawski, anglosaski, kontynentalny) - ustalenia z badań empirycznych. Redystrybucja dochodów. Różnice dochodowe a programy ograniczania biedy. Zasiłki pieniężne i w naturze a rynek pracy i finanse publiczne. Ekonomiczna analiza publicznego i prywatnego systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji. Ekonomia polityczna państwa socjalnego.

Pełny opis:

Przedmiot ekonomiczna analiza państwa opiekuńczego wprowadza studentów w obszar analizy sprawności państwa w zależności od zakresu jego kompetencji. Student poznaje skutki skali redystrybucji dochodów na funkcjonowanie rynku pracy, stan finansów publicznych, tempo wzrostu gospodarczego. W trakcie kursu student uzyskuje też wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy publicznego i prywatnego systemu ochrony zdrowia oraz systemu edukacji, a także poznaje kierunki i efektywność reform państwa socjalnego w krajach rozwiniętych (model skandynawski, anglosaski, kontynentalny - ustalenia z badań empirycznych) i rozwijających się. Efektywność różnego rodzaju ingerencji państwa w życie społeczne i gospodarcze jest omawiana na podstawie kejsów, np.: wpływu sposobu finansowania systemu edukacji na efekty kształcenia w perspektywie międzynarodowej. Studenci przygotowują także krótkie eseje (2-5 stron), z których najciekawsze są prezentowane i omawiane na zajęciach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Balcerowicz, A. Rzońca (red.) Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy. Analiza porównawcza, Warszawa 2010; 2. P. Ciżkowicz, A. Rzońca, Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1/2012.

Literatura uzupełniająca:

A. Rzońca, Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą determinant państwa opiekuńczego, ich efektywności i wpływu na tempo wzrostu gospodarczego, specyfiki aktów prawnych i ich oddziaływania m.in. sektor finansów publicznych, konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, rynek pracy, rozwój regionalny,

2. ma wiedzę dotyczącą sposobów skutecznego pomiaru realnych skutków aktów prawnych determinujących kształt państwa opiekuńczego.

3. ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w państwie opiekuńczym oraz ich wpływu na gospodarkę,pozna podstawowe determinanty państwa opiekuńczego.

Umiejętności:

Student:

1. umie dokonać krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów z zakresu ekonomicznej analizy państwa opiekuńczego.

2. umie samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych.

3. ma umiejętność logicznego myślenia i syntezy.

4. umie docierać do różnorodnych źródeł wiedzy i korzystać z nich.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. potrafi przekształcić nabytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i ekonomii na wiedzę praktyczną.

2. wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0