Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejska transformacja klimatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231520-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejska transformacja klimatyczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje omówienie podstawowych założeń europejskiej transformacji klimatycznej, a także źródeł jej finansowania i perspektyw wdrożenia. Przedstawiane treści dotyczyć będą Unii Europejskiej jako całości, jej poszczególnych państw członkowskich (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), a także najważniejszych dziedzin gospodarki (energetyka, przemysł, usługi, rolnictwo).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z celami i kierunkami transformacji klimatycznej realizowanej w Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskim Zielonym Ładem (EZŁ). W transformację gospodarki unijnej w kierunku neutralności klimatycznej włączone będą wszystkie polityki i działania Unii Europejskiej. W rezultacie dotknie ona wielu różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego państw członkowskich ugrupowania. W trakcie zajęć omówione będą najważniejsze zamierzenia dotyczące europejskiej transformacji klimatycznej, odnoszące się zarówno do państw członkowskich UE, jak i do państw pozaunijnych. Podniesione będzie również zagadnienie źródeł finansowania przewidywanych zmian proekologicznych. Szczególny nacisk będzie położony na transformację klimatyczną w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Komisja Europejska, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, COM(2013) 216 wersja ostateczna, 16.04.2013.

Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 wersja ostateczna, 11.12.2019.

Dokumenty Komisji Europejskiej wprowadzające w życie postanowienia Europejskiego Zielonego Ładu.

Literatura uzupełniająca:

Raporty Komisji Europejskiej, ośrodków analitycznych, stowarzyszeń/zrzeszeń przedsiębiorców, przedsiębiorstw odnoszące się do transformacji klimatycznej, w tym do Europejskiego Zielonego Ładu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty oraz procesy zachodzące w gospodarce unijnej i państwach członkowskich UE.

Student zna i rozumie megatrendy rozwojowe w zakresie zrównoważonego rozwoju i związane z nimi zmiany w polityce gospodarczej państw Unii Europejskiej.

Student zna i rozumie zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz podejmowane przez UE próby przeciwdziałania im.

Umiejętności:

Student potrafi rozmawiać na tematy związane z europejską transformacją klimatyczną.

Student potrafi właściwie dobierać źródła informacji dotyczące unijnych działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także dokonywać ich krytycznej analizy, interpretacji i prezentacji.

Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi odnoszącymi się do zrównoważonego rozwoju.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy i prezentowanych stanowisk wobec działalności Unii Europejskiej.

Student jest gotów do samodzielnego poszukiwania informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej.

Student jest gotów do dokonania oceny skutków unijnej polityki zrównoważonego rozwoju dla państw spoza tego ugrupowania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

egzamin testowy: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.