Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy struktury wymiany międzynarodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231440-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy struktury wymiany międzynarodowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje metody analizy empirycznej struktury handlu międzynarodowego. Na zajęciach studenci nauczą się znajdować i weryfikować (z punktu widzenia wiarygodności) dane, analizować je, wizualizować i wykorzystywać do określania pozycji kraju lub regionu, lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej w wymianie międzynarodowej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: zestawienia struktur geograficznych, towarowych (wg różnych klasyfikacji), usługowych oraz analizy wskaźnikowe, w tym wskaźniki udziału handlu wewnątrzgałęziowego, handlu międzynarodowego według wartości dodanej. W trakcie zajęć studenci wykonają i przygotują pracę projektową (badanie empiryczne) w grupach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy empirycznej struktury handlu międzynarodowego. Na zajęciach studenci nauczą się znajdować i weryfikować (z punktu widzenia wiarygodności) dane, analizować je, wizualizować i wykorzystywać do określania pozycji kraju lub regionu, lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej w wymianie międzynarodowej. Zakresem tematycznym zajęcia obejmą: zestawienia struktur geograficznych, towarowych (wg różnych klasyfikacji), usługowych oraz analizy wskaźnikowe, w tym wskaźniki udziału handlu wewnątrzgałęziowego, handlu międzynarodowego według wartości dodanej. W trakcie zajęć studenci wykonają i przygotują pracę projektową (badanie empiryczne) w grupach. Zajęcia w laboratorium komputerowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Rynarzewski, A. Zielińska - Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, rozdz. 5; K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński (red.), Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2016, rozdz. 3-4; Ł. Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2018; J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa, PWE 2011

Literatura uzupełniająca:

E. Sanidas, Y. Shin, Comparison of Revealed Comparative Advantage Indices with Application to Trade Tendencies of East Asian Countries, 2010, https://www.semanticscholar.org/paper/Comparison-of-Revealed-Comparative-Advantage-with-Sanidas-Shin/d9e9e1642c272dee96f6fb88162db515b3d4b3f9; P. Fortunato, C. Razo, K. Vrolijk, Operationalizing the Product Space: A Road Map to Export Diversification, 2015; Ł. Ambroziak, Zmiany w eksporcie rolno-spożywczym nowych państw członkowskich UE: analiza metodą stałych udziałów w rynku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 266, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna w pogłębionym stopniu wzajemne relacje handlowe zachodzące między państwami i ugrupowaniami regionalnymi

Student zna metody i teorie wyjaśniające złożone zależności handlowe między państwami i ugrupowaniami regionalnymi

Student zna w pogłębionym stopniu metody pomiaru handlu towarami

Student zna w pogłębionym stopniu metody pomiaru handlu usługami

Umiejętności:

Student potrafi dobrać źródła informacji do analizy handlu międzynarodowego i dokonać krytycznej ich oceny

Student potrafi postawić hipotezę dotyczącą czynników określających udział kraju w handlu światowym i ją zweryfikować

Student potrafi wykorzystywać materiały źródłowe w języku obcym

Student potrafi współpracować w grupie i kierować pracą zespołu

Student potrafi korzystać z oprogramowania komputerowego i międzynarodowych baz danych

Student potrafi wykorzystać dane na temat handlu zagranicznego w procesie podejmowania decyzji o ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji na temat handlu międzynarodowego

Student jest gotów do zasięgania pomocy ekspertów, także zagranicznych, w rozwiązywaniu problemów w zakresie dostępu do i analizy danych handlowych

Student jest gotów do zgłaszania pomysłów w zakresie udoskonalania metod pomiaru handlu międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0