Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230080-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Badanie sprawozdań finansowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe zasady badania sprawozdań finansowych. Osoby uprawnione do badania, zasady i normy wykonywania zawodu oraz etyka biegłego rewidenta. Metody i techniki badania oraz procedury i etapy badania. Ryzyko próbkowania w badaniu sprawozdania oraz ustalanie progu istotności. Metody i techniki badania poszczególnych zagadnień i pozycji sprawozdania finansowego. Inne usługi biegłego rewidenta.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wymaganiami stawianymi przed osobami badającymi sprawozdanie finansowe, określenie celu wyrażenia opinii i sporządzenia raportu z badania oraz przedstawienie rodzajów opinii, metod i technik badania wybranych zagadnień i pozycji sprawozdania finansowego.

Program:

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rewizja sprawozdań finansowych, praca zbiorowa pod red. D. Krzywdy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012; Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i kontroli jakości 2009 i 2010, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009 i 2010; Ustawa z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; J. Wielgórska-Leszczyńska, Wykorzystanie standardów rewizji finansowej w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - wybrane problemy[w:] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej - teoria, regulacje, praktyka, KIBR, Warszawa 2015; J. Wielgórska-Leszczyńska, Metodyka badania kontynuacji działania, [w:] Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu finansowego, KIBR, Warszawa 2013; J. Wielgórska-Leszczyńska, Etyka a jakość świadczonych usług rewizji finansowej - wybrane problemy, [w:] Stan i perspektywy rewizji finansowej, KIBR, Warszawa 2012; J. Wielgórska-Leszczyńska, Odpowiedzialność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej za jakość czynności rewizji finansowej, [w:] Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, KIBR, Warszawa 2011, J. Wielgórska-Leszczyńska, Przydatność efektów badania sprawozdań finansowych [w:] Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym, KIBR, Warszawa 2010, J. Wielgórska-Leszczyńska, Ocena pracy biegłego rewidenta i oczekiwania wobec jej efektów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, praca zbiorowa pod red, B. Micherdy i M. Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009,.

Literatura uzupełniająca:

Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, J.Wielgórska-Leszczyńska, Specyficzne problemy badania sprawozdań finansowych banków w świetle Międzynarodowych Wskazówek dotyczących Praktyki Rewizji finansowej, Biuletyn KIBR, 2005; Standaryzacja usług biegłego rewidenta, KIBR, Warszawa 2009; Kwasiborski, Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem, KIBR, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. objaśnić cel badania sprawozdania finansowego i jego znaczenia dla oceny jednostki,

2. znać wymagania kwalifikacyjne i etyczne stawiane biegłemu rewidentowi,

3. określić sytuacje/powody wydania danego rodzaju opinii,

4. zinterpretować zasady rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe,

5. objaśnić, jakie metody, techniki i procedury mogą być zastosowane do badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego ,

6. znać, jakie inne usługi może wykonywać biegły rewident.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. dokonać ustalenia istotności ogólnej i szczegółowej oraz zidentyfikować ryzyka badania i oszacować wpływ poszczególnych rodzajów ryzyka na ogólne ryzyko badania,

2. przygotować badanie sprawozdania finansowe oraz wykorzystywać metody statystyczne i analizę finansową w badaniu sprawozdania finansowego i ocenić w oparciu o nie sytuacje finansową przedsiębiorstwa,

3. wykorzystać poznane metody i techniki badania do audytu do badania poszczególnych składników aktywów i pasywów a także oraz sformułować opinię z badania.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. umieć organizować pracę zespołu badającego oraz rozumieć i akceptować zasady etyki zawodowej.

2. wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości do oceny prawidłowości zamieszczonych danych w sprawozdaniu finansowym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 20.00%

referaty/eseje: 20.00%

ćwiczenia: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Pielaszek, Piotr Staszkiewicz, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szczepan Borowski, Piotr Staszkiewicz, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szczepan Borowski, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Pielaszek, Piotr Staszkiewicz, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.