Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem - ERM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 226110-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem - ERM
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony przedstawieniu nowoczesnych ujęć w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Odwołuje się do koncepcji Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ?ERM (Enterprise Risk Management) przedstawia kluczowe pojęcia, zasady zarządzania, stosowane metody pomiaru ryzyka i narzędzi jego ograniczania, pokazuje związki między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem ryzykiem, odwołuje się do prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem.

Pełny opis:

- poznanie kluczowych terminów i konsekwencji dla procesu zarządzania ryzykiem,

- poznanie roli zarządzania ryzykiem , podstawowych etapów zarządzania ryzykiem i najważniejszych koncepcji

- umiejętność wyboru definicji ryzyka i sposobów identyfikacji rodzajów ryzyka

- nabycie zdolności pomiaru ryzyka w różnych obszarach decyzyjnych przedsiębiorstwa

- poznanie wzorów poprawnej interpretacji poziomu ryzyka i instrumentach jego ograniczania

- poznanie zasad komunikacji ryzyka dla interesariuszy przedsiębiorstwa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Kasiewicz (red.) Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia, Oficyna Wolters Kluwer 2011.

2 S. Kasiewicz, Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjunyj w sektorze finansowym.WIB ALTERUM Warszawa 2016.

3. S. Kasiewicz (red.), Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Perspektywa sektora MSP. Seria Transformacja i rozwój nr 118, Gdańsk 2012.

4. S. Kasiewicz, Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Finanse ? nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse Przedsiębiorstw.(red. nauk.) Stefan Wrzosek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Literatura uzupełniająca:

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu (red. Iwona Staniec, Janusz Zawiła, Niedźwiecki), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość pojęć oraz rozwiązań w zakresie zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Znajomość metodyki zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Wiedza dotycząca źródeł oraz skutków materializacji różnych kategorii ryzyka

Znajomość metodyki kwantyfikacji różnych kategorii ryzyka

Umiejętności:

Umiejętność opracowania założeń określających wymogi procesu zrządzania ryzykiem

Umiejętność doboru metod, przeprowadzenia analizy i interpretacji uzyskanych wyników w zakresie zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Umiejętność monitorowania ryzyka w operacyjnej oraz strategicznej działalności przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne:

Zdolność kompleksowej interpretacji założeń, dokumentacji i przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w sposób zintegrowany

Zdolność do okazywania aktywnej postawy w grupie charakterystycznej dla lidera zespołu o wysokich zdolnościach analitycznych.

precyzyjny i przekonujący.

Zdolność do formułowania i prezentacji stanowiska o wysokich walorach etycznych w sposób złożony, precyzyjny i przekonujący.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 50.00%

projekty: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
50

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Rogowski, Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0