Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing of Tourism and Recreational Services

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223421-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing of Tourism and Recreational Services
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Course contents cover the wide range of issues concerning the implementation of marketing concept in tourism. The particular stress is put on problems concerning the creation and implementation of tourism products on the market, the application of principles and tools of marketing within the activity of small and medium size enterprises (SMEs) and the application of modern technologies, especially Internet.

Pełny opis:

Introduction of the wide range of theoretical and practical issues concerning the implementation of marketing concept in tourism. Getting ready to the individual search for the solutions of problems concerning the activity of tourism entities.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Hudson, Tourism and hospitality marketing: a global perspective, SAGE, 2008; P. Kotler, J. Bowen, J. Makens, Marketing for hospitality and tourism, 4th ed., Pearson/Prentice Hall, 2006.

Literatura uzupełniająca:

S. Hudson, L. Hudson, Marketing for Tourism, Hospitality & Events. A Global & Digital Approach. SAGE 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows the principles of marketing and understands the mechanism of their application in the tourism entities.

Student possesses the knowledge of tourism consumers behaviour.

Student knows principles of marketing strategy development and implementation in the area of tourism and recreational services.

Umiejętności:

Student is able to analyze individually the situation within the tourism entity and to plan the application of marketing tools aimed at the solution of problems.

Student can build tourism products in a creative manner and knows how to introduce them to the market.

The student can actively participate in solving marketing problems in the area of tourism and recreational services

Kompetencje społeczne:

1. Student is able to cooperate with other people in order to solve the problems and work-out the common strategies.

The student shows the ability of self education.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 90.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0