Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hotelarstwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223340-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hotelarstwo międzynarodowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują: cechy i funkcje w obsłudze ruchu turystycznego różnych typów obiektów turystycznej bazy noclegowej, najważniejsze węzły funkcjonalno-użytkowe obiektów, mierniki rozmiarów działalności usługowej obiektów, kalkulację kosztów i cen oraz rentowności hotelu, kapitał rzeczowy i ludzki hotelu oraz jego znaczenie w działalności obsługowej, kanały dystrybucji usług hotelu na rynku oraz podstawowe tendencje współczesnego hotelarstwa.

Pełny opis:

Cele zajęć z przedmiotu: przedstawienie studentom najważniejszych zasad funkcjonowania obiektu hotelarskiego ? od strony obsługowej, organizacyjnej i ekonomicznej, specyficznych cech działalności hotelarskiej rzutujących na ekonomikę obiektu, podstawowych tendencji współczesnego hotelarstwa oraz wielkości zasobów noclegowych w krajach o rozwiniętej gospodarce turystycznej i w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Harris Peter, Planowanie zysku w hotelarstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1995; Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013;

Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna, zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Kanon, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Witkowski Cz., Hotelarstwo część I : Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2002; Witkowski Cz., Hotelarstwo część II: Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2003; Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student pozna:

1. rodzaje i funkcje przedsiębiorstw hotelarskich,

3. zasady mierzenia wyników ekonomicznych oraz oceny rentowności obiektu hotelarskiego,

2. zasady kategoryzacji obiektów noclegowych

Umiejętności:

Student będzie potrafił:

1. samodzielnie analizować zasoby stanowiące potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego,

2. kształtować instrumenty marketingowe obiektu hotelarskiego - na etapie planowania inwestycji oraz eksploatacji obiektu.

przygotowac obiekt do procedury kategoryzacji

Kompetencje społeczne:

Student będzie umiał:

1. organizować pracę zespołową i pracować w środowisku wielokulturowym;

2. podejmować decyzje w warunkach stresu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kachniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0