Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tourism Regions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223331-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tourism Regions
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z przestrzennymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarki turystycznej. Przygotowanie studentów do posługiwania się narzędziami umożliwiającymi ocenę zasobów, uwarunkowań i stopnia rozwoju turystyki w regionie. Przedstawienie struktury przestrzennej współczesnej gospodarki turystycznej i wybranych form turystyki.

Pełny opis:

The aim of the course is to equip students with the knowledge on spatial aspects of tourism development and to train them in the use of analytical tools for evaluation of natural and cultural tourism assets. The presentation of the spatial structure of the modern tourism economy and chosen types of tourism.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Page, M. Hall, The geography of tourism and recreation: environment, place, and space, 3ed. London 2006.

Literatura uzupełniająca:

S. Williams, A. Lew, Tourism Geography, Critical Understanding of Place, Space and Experience. Routledge 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

A student is to know and understand the natural, cultural and spatial aspects of tourism development.

A student will learn tools for the evaluation of the state of the tourism economy development and for the assessment tourism assets attractiveness.

A student will acquire knowledge on the contemporary trends in tourism development.

Umiejętności:

. A student will be able to gather and use information that allow assessment of the state and potential for development of tourism.

A student can deliver the evaluation report on the development potential of a particular type of tourism.

A student will be able to present strategic proposals for management of tourism development in the region

Kompetencje społeczne:

1. A student can evaluate the tourism development taking into account ethical and social considerations.

A student possess the ability for self education and presentation of the acquired knowledge

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 80.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0