Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe i jakościowe w naukach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223190-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe i jakościowe w naukach ekonomicznych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 7.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z popularnymi metodami badawczymi, o charakterze ilościowym jak i jakościowym, stosowanymi w naukach ekonomicznych, w szczególności w zarządzaniu, marketingu i ekonomii. Podejście statystyczne, które jest główną stosowaną tu perspektywą badawczą, nauczane jest w sposób koncepcyjny, co jest właściwe przy wykorzystaniu oprogramowania statystycznego (tutaj SPSS) do rozwiązywania praktycznych, ale często złożonych obliczeniowo, problemów

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi i użytecznymi metodami badawczymi, zarówno o ilościowym jak i jakościowym charakterze, stosowanymi w naukach ekonomicznych, w szczególności w zarządzaniu, marketingu i ekonomii. Zastosowane podejście dydaktyczne jest czysto praktyczne, zorientowane na rozwijanie umiejętności analitycznych na podstawie koncepcyjnego zrozumienie przedstawionych zagadnień. Ta uwaga jest szczególnie adekwatna do metod statystycznych, gdzie nauczanie jest skoncentrowane raczej na założeniach i interpretacjach niż na matematycznych formułach. Większość zagadnień, po teoretycznym wprowadzeniu, ilustrowana jest na przykładzie praktycznych zastosowań omawianych technik w formie rozwiązywanych na zajęciach ćwiczeń lub zadań do wykonania przez studentów w domu. Po udanym ukończeniu kursu, studenci mają demonstrować wiedzę i umiejętności, które umożliwią im skuteczne rozwiązywanie typowych problemów badawczych na jakie będą mogli się natknąć w dziedzinach marketingu, zarządzania i ekonomii. Ponadto, dobór metod i technik uwzględnionych w programie nauczania został dokonany z zamiarem stworzenia solidnej podstawy, która ma pozwolić studentom na rozwijanie własnego zestawu narzędzi analitycznych, szczególnie przydatnych w ich przyszłej praktyce zawodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Field Andy, Discovering Statistics with SPSS, Fourth Edition, Sage Publishing Ltd, London, 2013;

Mooi Erik, Sarstedt M., A Concise Guide to Market Research: The Process, Data and Methods Using IBM SPSS Statistics, Springer Verlag, Heidelberg, 2011; Malhotra Naresh, Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice Hall, 6th Edition, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Hill R. Carter, Griffiths William, Lim Guay: Principles of Econometrics, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011; Yin Robert, Qualitative Research from Start to Finish, The Guilford Press, New York, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu kursu studenci powinni znać:

1. Podstawowe rodzaje badań stosowane w ekonomii i w zarządzaniu.

2. Cechy i zastosowania typowych metod jakościowych obejmujących grupowe wywiady zogniskowane, indywidualne wywiady pogłębione oraz techniki projekcyjne.

3. Cechy analizy danych i wnioskowania w badaniach jakościowych i ilościowych.

4. Zalety, ograniczenia i zasady konstrukcji skal pomiarowych w badaniach sondażowych.

5. Reprezentatywne i niereprezentatywne metody doboru jednostek do próby.

6. Rodzaje błędów popełnianych przy projektowaniu i realizacji badań ilościowych i sposoby ich unikania.

7. Rozumieć zasady formułowania i testowania hipotez statystycznych.

8. Być w stanie podać założenia omawianych na kursie technik statystycznych oraz zasady interpretacji uzyskanych za ich pomocą wyników.

9. Potrafić podać zalety i ograniczenia popularnych parametrycznych i nieparametrycznych technik statystycznych służących do badania różnic między podgrupami obserwacji oraz związków między zmiennymi.

10. Wiedzieć kiedy i jak używać statystycznych technik do redukcji liczby zmiennych.

11. Znać podstawowe rodzaje prawidłowości jakie można zidentyfikować w danych w formie szeregów czasowych.

12. Rozumieć zasady i czynniki ryzyka związane z dokonywaniem prognoz na podstawie modeli statystycznych.

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu studenci powinni potrafić:

1. Definiować problem badawczy i rozpisać go za pomocą zestawu pytań badawczych oraz hipotez.

2. Wybrać właściwe techniki jakościowe i ilościowe stosownie do problemu badawczego.

3. Być w stanie zaplanować i przeprowadzić eksploracyjny grupowy wywiad zogniskowany oraz indywidualny wywiad pogłębiony i poprawnie przeanalizować zgromadzone w ten sposób dane.

4. Zaprojektować poprawny kwestionariusz w badaniach sondażowych.

5. Przygotować plan doboru jednostek do próby.

6. Dokonywać kodowania i transkrypcji papierowych kwestionariuszy do SPSS oraz przygotowywać dane do właściwej analizy statystycznej.

7. Przeprowadzić wstępną analizę w programie SPSS, w tym: analizę rozkładów empirycznych, tablice krzyżowe, korelacje oraz badanie różnic grupowych.

8. Budować modele regresji wielorakiej oraz dwumianowej regresji logistycznej. Dokonać redukcji danych za pomocą analizy czynnikowej.

9. Formułować proste prognozy szeregów czasowych.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność pracy grupowej

Efektywne rozwiązywanie problemów w pracy grupowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Napiórkowski, Anna Sznajderska, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Tomasz Napiórkowski, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Napiórkowski, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Napiórkowski, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0