Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prezentacja i wizualizacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223100-S
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prezentacja i wizualizacja danych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia: metody i narzędzia wizualizacji danych, wizualna eksploracja danych, prezentacja danych przestrzennych, budowa wykresów interaktywnych. Przedmiot obejmuje zarówno wykłady jak też ćwiczenia praktyczne dotyczące wizualnej eksploracji danych jak tworzeniu różnorodnych wizualizacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej metod wizualizacji oraz wizualnej eksploracji danych za pomocą różnorodnych narzędzi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

N. Yau, Data points: visualization that means something, Indianapolis, Ind. Wiley, 2013;

N.C. Yau, Visualize this the FlowingData guide to design, visualization, and statistics, Indianapolis, Ind. Wiley 2011;

J. Maindonald, Data analysis and graphics using R': an example-based approach, Cambridge UK, New York: Cambridge University Press, 2003.

Literatura uzupełniająca:

N.P.N. Iliinsky, J. Steele, Beautiful visualization: looking at data through the eyes of experts, Beijing u.a.: O'Reilly, 2010;

S. Murray, Interactive data visualization for the web: an introduction to designing with D3, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2013;

T. Segaran, J. Hammerbacher, Beautiful data: the stories behind elegant data solutions, Sebastopol, California etc., O'Reilly, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać metody i narzędzia wizualizacji danych,

Student powinien znać metody i narzędzia wizualnej eksploracji danych

Student powinien znać rodzaje wykresów i zasady ich doboru ze względu na założony cel

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student potrafi dokonać wstępnej analizy danych i przygotować dane do wizualizacji,

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student potrafi budować różne rodzaje wykresów statycznych i dynamicznych.

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student potrafi reprezentować dane przestrzenne, 5. budować wizualizacje interaktywne.

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje umiejętność komunikowania zagadnień związanych z prezentacją i wizualizacją danych,

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje zrozumienie etycznych aspektów prezentacji i wizualizacji danych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 50.00%

projekty: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Kozakiewicz, Mariusz Rafało
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Kozakiewicz, Mariusz Rafało
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Kozakiewicz, Mariusz Rafało
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0