Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczna analiza prawa publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222730-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna analiza prawa publicznego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EAP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekonomiczna analiza regulacji. Interwencja państwa. Ekonomia dobrobytu. Efekty zewnętrzne i dobra publiczne. Asymetria informacji na rynku. Naturalny monopol. Zawodność państwa w gospodarce.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zrozumienie niedoskonałości rynku, które generują potrzebę regulacji, oraz przegląd mechanizmów stosowanych w praktyce i problemów, na które organy regulacyjne mogą napotkać. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę, jak regulacje powinny być wprowadzane i oceniane, a także jak ich zakres i kształt ewoluuje. W ramach kursu zostanie przeprowadzona analiza regulacji w wybranych sektorach gospodarki (m.in. sektorze finansowym, użyteczności publicznej).

Przedmiot jest prowadzony w formie konwersatorium, w ramach którego rozpatrywane są m.in. studia przypadków, realizowane w w oparciu o samodzielnie zgromadzone dane. W celu pokazania trybów tworzenia regulacji i ich stosowania w praktyce przewidziane są wizyty studyjne w różnych organach instytucji publicznych m.in. giełdy, regulatora rynków finansowych, sądów gospodarczych. Wykładowcami przedmiotu są pracownicy Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych, w której realizowane są badania z zakresu ekonomicznej analizy prawa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gruber J., Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, 2005;

2. Stiglitz J., Public Sector Economics, Norton Wiley, 2001.

3.J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007

4.K. Nizioł, M. Peno Ekonomiczna analiza prawa publicznego ? problemy, konteksty, zastosowania, Wyd. USzczecińskiego, 2019

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarek T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej, Warszawa 2004.

2. Metelska-Szaniawska K., Ekonomia konstytucyjna ? ekonomia polityczna ładu gospodarczego, [w:] Wilkin J. (red.) Teoria wyboru publicznego, Warszawa 2005.

3. Metelska ? Szaniawska K., Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych, Warszawa 2008.

4. Stroiński R., Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa, (Law and Economics), [w:] Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wiklina, Warszawa 2005.

5. Stroiński R.T., Ekonomiczna analiza prawa czyli w poszukiwaniu efektywności, ?Kwartalnik Prawa Prywatnego? 2002, z. 3.

6. Pawłusiewicz A., Brożek B., Prawo karne w świetle ekonomicznej analizy prawa (Uwagi krytyczne), ?Państwo i Prawo? 2002, z. 12.

7. Rogowski W., Szpringer W., ? Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce ? czy powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa? [w:] Ocena skutków regulacji ? poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy., W. Szpringer, W. Rogowski (red.), Studia Ekonomiczne, Wyd. CH. Beck, Warszawa 2007.

8. Etel L., Kosikowski C., Ruśkowski E., Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Warszawa 2006.

9. Banasiński C., Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

10.Baldwin R., Cave M., Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, Oxford University Press, 1999,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. zna sposoby skutecznego pomiaru realnych skutków tworzonych aktów prawnych,

2. ma wiedzę o złożonych procesach i zjawiskach zachodzących w prawie publicznym oraz ich wpływie na gospodarkę,

3. zna mechanizmy polityki regulacyjnej,

4. zna podstawowe problemy procesu legislacyjnego

Umiejętności:

1. student potrafi dokonać krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów z zakresu ekonomicznej analizy prawa publicznego,

2. student umie logicznie myśleć i dokonywać syntezy,

3. student umie stosować narzędzia z zakresu mikroekonomii do oceny alokacyjnych i dystrybucyjnych interwencji państwa w systemie rynkowym,

4. umie analizować własności różnych form interwencji państwa.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. student wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa.

2. wykazuje odpowiedzialność z wykonywanym zawodem.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

ćwiczenia: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski, Włodzimierz Szpringer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski, Włodzimierz Szpringer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.