Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222410-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Przedstawienie podejść i metod analizy, interpretacji i oceny faktycznych działań polityki gospodarczej na przykładzie wybranych polityk makro i mikroekonomicznych (w tym sektorowych) realizowanych w Polsce oraz epizodów realizacji programów polityki gospodarczej o różnej orientacji w różnych krajach i w różnych okresach.

Program: Kurs poświęcony rozwiniętej analizie zagadnień polityki gospodarczej, służący zastosowaniu wiedzy uzyskanej przez studentów z zakresu makro i mikroekonomii do dyskusji uwarunkowań oraz form działań i programów polityki gospodarczej realizowanych w Polsce i innych gospodarkach rynkowych w różnych okresach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008; V.Tanzi, Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, Materiały i Studia, NBP, zeszyt 204, Warszawa 2006, A. Benassy et al., Economic Policy. Theory and Practice, Oxford University Press, 2010.

Literatura uzupełniająca:

M.Lissowska, Instytucjonalne wymiary transformacji w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004; S.Cohen, Microeconomic Policy, Routledge, London-New York 2001; Strategie i programy rządowe dotyczące poszczególnych obszarów polityki gospodarczej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma właściwie identyfikować uwarunkowania prowadzenia polityki gospodarczej.

Student ma rozumieć działanie podstawowych narzędzi polityki gospodarczej.

Student ma poznać mierniki oceny efektów polityki gospodarczej.

Umiejętności:

Student potrafi określać możliwości działań państwa w różnych obszarach.

Student potrafi proponować formy interwencji i metody oceny ich skutków.

Student potrafi prawidłowo wykorzystywać i analizować dane statystyczne dla potrzeb oceny działań polityki gospodarczej.

Kompetencje społeczne:

Student posiada zdolność do profesjonalnej dyskusji działań i programów polityki gospodarczej w różnych obszarach.

Student posiada zdolność do profesjonalnej dyskusji społecznych skutków działań polityki gospodarczej w różnych obszarach.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0