Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222090-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zrozumienie zasad optymalizacji procesu decyzyjnego i doskonalenie umiejętności

podejmowania decyzji w różnych warunkach, w tym z punktu widzenia przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów

publicznych, jak również związków pomiędzy tymi podmiotami. Celowi temu ma służyć szerokie wykorzystanie metod analizy mikroekonomicznej oraz pokazanie konkretnych przykładów ich zastosowań. Po ukończeniu zajęć słuchacze powinni podnieść swoje umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w przyszłym życiu zawodowym.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej oparte są głównie na szerokim wykorzystaniu metod analizy mikroekonomicznej. Szczególny nacisk został położony na zrozumienie różnorodnych uwarunkowań decyzyjnych oraz doskonalenie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych strukturach rynku i w warunkach niepewności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

L.M. Froeb, B.T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

H.R. Varian, Mikroekonomia, kurs średni, ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien rozumieć najważniejsze zasady optymalizacji procesu decyzyjnego.

Student powinien wykazać znajomość podstawowych etapów procesu decyzyjnego.

Student powinien potrafić uzasadnić wybór narzędzi i metod decyzyjnych w zależności od sytuacji.

Student powinien rozumieć różnice między poszczególnymi strukturami rynku oraz znać zasady maksymalizacji zysku przez przedsiębiorstwo.

Student powinien umieć podejmować optymalne decyzje w warunkach ryzyka.

Umiejętności:

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy, którymi studenci będą mogli się wykazać poprzez przekonywujące argumentowanie.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności podejmowania optymalnych decyzji, co pozwoli kształtować zdolności menedżerskie oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi decyzyjnych w zależności od warunków; w szczególności dotyczy to decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. wykorzystania matematyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych przedsiębiorstw.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności uczenia się i aktualizowania wiedzy, co wzmacnia nawyki doskonalenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne:

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą studentów dostrzegania możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą studentów wielopłaszczyznowego i kompleksowego postrzegania problemów decyzyjnych i menedżerskich.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą studentów konstruktywnego zachowania się w sytuacjach nowych, niosących ze sobą nieprzewidywalne wcześniej problemy i/lub zadania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Ireneusz Dąbrowski, Ewa Gałecka-Burdziak, Piotr Maszczyk, Mateusz Mokrogulski, Ewelina Nojszewska, Mariusz Próchniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Maszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Sonia Buchholtz, Ireneusz Dąbrowski, Łukasz Kryśkiewicz, Piotr Maszczyk, Ewelina Nojszewska, Magdalena Suska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Maszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Sonia Buchholtz, Ireneusz Dąbrowski, Paweł Folfas, Łukasz Kryśkiewicz, Piotr Maszczyk, Mateusz Mokrogulski, Miłosz Rojek, Anna Ruzik-Sierdzińska, Agata Sielska, Magdalena Suska, Aleksandra Szarek-Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Suska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Paweł Folfas, Mateusz Guzikowski, Aneta Kosztowniak, Łukasz Kryśkiewicz, Piotr Maszczyk, Mateusz Mokrogulski, Ewelina Nojszewska, Mariusz Próchniak, Miłosz Rojek, Magdalena Suska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0